BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kan­tin­le­re ce­za yağ­dı

Kan­tin­le­re ce­za yağ­dı

Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye Za­bı­ta­sı okul kan­tin­le­rin­de yap­tı­ğı de­ne­tim­de 32 iş­let­meye ceza kesti.Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü e­kip­le­ri, öğ­ren­ci­le­re gı­da ve kır­ta­si­ye sa­tı­şı ya­pan 69 o­kul kan­ti­ni­ni ve o­kul çev­re­le­rin­de bu­lu­nan bü­fe, ka­fe­ter­ya, mar­ket, çay o­ca­ğı, fast­fo­od gi­bi 88 ay­rı iş yer­le­ri­ni tek tek de­net­le­di. Za­bı­ta e­kip­le­ri, öğ­ren­ci­le­rin sağ­lı­ğı­nı o­lum­suz yön­de et­ki­le­ye­bi­le­cek 32 iş­let­me hak­kın­da ya­sal iş­lem yap­tı. De­ne­tim ya­pı­lan yer­ler­de ay­rı­ca ça­lı­şan per­so­ne­lin ön­lük kul­la­nı­mı, tır­nak kont­ro­lü, do­lap ve di­ğer a­raç ge­reç­le­rin te­miz­li­ği, a­çık­ta ü­rün bu­lun­dur­ma­ma ve son kul­lan­ma ta­ri­hi uy­gun­lu­ğu kont­rol e­dil­di. ­İŞ­LET­ME­LE­RE SAĞ­LIK U­YA­RI­SI ­Bu yer­le­rin hij­yen şart­la­rı­nı ta­şı­yıp ta­şı­ma­dı­ğı, sa­tı­lan gı­da­la­rın sağ­lık­lı o­lup ol­ma­dı­ğı, kul­la­nı­lan mal­ze­me­le­rin sağ­lık yö­nün­den uy­gun­lu­ğu, ça­lı­şan­la­rın sağ­lık kar­ne­le­ri ve por­tör mu­a­ye­ne­le­ri­nin bu­lu­nup bu­lun­ma­dı­ğı, Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü e­kip­le­rin­ce in­ce­len­di. İş yer­le­ri­nin ruh­sat kont­rol­le­ri de ya­pı­la­rak, tes­pit e­di­len ek­sik­ler, e­kip­ler­ce res­mi o­la­rak kay­da ge­çi­ril­di. Ek­sik­le­ri tes­pit e­di­len iş ye­ri il­gi­li­le­ri­ne ay­rı­ca u­ya­rı­lar­da bu­lu­nu­la­rak, ge­rek­li ted­bir­le­rin a­lın­ma­sı sağ­lan­dı. Söz ko­nu­su de­ne­tim­ler­le ö­zel­lik­le ço­cuk ve genç­le­rin sağ­lı­ğı­nı o­lum­suz yön­de et­ki­le­ye­cek şart­la­rın or­ta­dan kal­dır­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­san Can, bu de­ne­tim­le­rin de­vam e­de­ce­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT