BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > An­ne bak­ka­la git­ti ço­cu­ğu ya­na­rak öl­dü

An­ne bak­ka­la git­ti ço­cu­ğu ya­na­rak öl­dü

Kü­çük­çek­me­ce’de 2 kat­lı bi­na­da çı­kan yan­gın­da, 3 ya­şın­da­ki bir ço­cuk öl­dü.Kü­çük­çek­me­ce’de 2 kat­lı bi­na­da çı­kan yan­gın­da, 3 ya­şın­da­ki bir ço­cuk öl­dü. Al­tın­şe­hir Ka­ya­ba­şı Ma­hal­le­si İs­tan­bul Cad­de­si Mu­rat So­kak’ta yer alan iki kat­lı bi­na­nın üst ka­tın­da yan­gın çık­tı. Ser­vet ile Ha­fi­ze Bay­ram çif­ti­nin, ço­cuk­la­rı olan 7 ya­şın­da­ki Ebu­be­kir ve 3 ya­şın­da­ki Ömer Fa­ruk Bay­ram ile otur­du­ğu ev­de­ki yan­gı­nın, an­ne­nin bak­ka­la git­me­si­nin ar­dın­dan çık­tı­ğı bil­di­ril­di. Yan­gın sı­ra­sın­da Ebu­be­kir ve kar­de­şi Ömer Fa­ruk Bay­ram, ev­de mah­sur kal­dı. Bak­kal­dan dö­nen an­ne Ha­fi­ze Bay­ram ta­ra­fın­dan bi­na­dan çı­ka­rı­lan ço­cuk­lar­dan Ömer Fa­ruk Bay­ram, olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT