BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Devrilen TIR’daki 7 aylık bebek hayatını kaybetti

Devrilen TIR’daki 7 aylık bebek hayatını kaybetti

Ke­mer­bur­gaz is­ti­ka­me­ti­ne gi­den bir lo­jis­tik fir­ma­sı­na a­it Meh­met Y.(31) yö­ne­ti­min­de­ki pa­muk yük­lü TIR, TEM O­to­yo­lu Ok­mey­da­nı mev­ki­sin­de­ki Ke­mer­bur­gaz Sa­pa­ğı’na gir­dik­ten kı­sa sü­re son­ra vi­ra­jı a­la­ma­ya­rak yo­lun sa­ğın­da­ki ba­ri­yer­le­re vur­du.Ke­mer­bur­gaz is­ti­ka­me­ti­ne gi­den bir lo­jis­tik fir­ma­sı­na a­it Meh­met Y.(31) yö­ne­ti­min­de­ki pa­muk yük­lü TIR, TEM O­to­yo­lu Ok­mey­da­nı mev­ki­sin­de­ki Ke­mer­bur­gaz Sa­pa­ğı’na gir­dik­ten kı­sa sü­re son­ra vi­ra­jı a­la­ma­ya­rak yo­lun sa­ğın­da­ki ba­ri­yer­le­re vur­du. Yo­lun sağ ta­ra­fı u­çu­rum ol­du­ğu i­çin Mehmet Y.’nin di­rek­si­yo­nu çe­vir­me­si so­nu­cu so­la dö­nen TIR, ar­dın­dan yol or­ta­sın­da­ki re­fü­je çar­pa­rak yan yat­tı. TIR’da­ki 7 ay­lık Müs­lüm o­lay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Kü­çük Müs­lüm’ün ay­nı a­raç­ta o­lan ve is­mi a­çık­lan­ma­yan an­ne­si i­le ba­ba­sı Sü­ley­man M.(28) ve TIR sü­rü­cü­sü Yıl­dız da yaralandı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT