BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­li­te ödül­le­ri sa­hip­le­ri­ni bul­du

Ka­li­te ödül­le­ri sa­hip­le­ri­ni bul­du

Tür­ki­ye Ka­li­te Der­ne­ği (Kal­Der) ta­ra­fın­dan bu yıl 16’ncı­sı dü­zen­le­nen ‘Ulu­sal Ka­li­te Ödü­lü’ tö­re­nin­de, ödül ka­za­nan şir­ket­ler açık­lan­dı. Ge­ce­de “Bü­yük Öl­çek­li İş­let­me­ler” ka­te­go­ri­sin­de Ak­sa Ak­ri­lik Kim­ya Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş, “Bü­yük Öl­çek­li İş­let­me­ler Ope­ras­yo­nel Bi­rim” ka­te­go­ri­sin­de de Sie­mens Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş Sağ­lık Sek­tö­rü, “Ulu­sal Ka­li­te Bü­yük Ödü­lü”ne de­ğer gö­rül­dü.Tür­ki­ye Ka­li­te Der­ne­ği (Kal­Der) ta­ra­fın­dan bu yıl 16’ncı­sı dü­zen­le­nen ‘Ulu­sal Ka­li­te Ödü­lü’ tö­re­nin­de, ödül ka­za­nan şir­ket­ler açık­lan­dı. Ge­ce­de “Bü­yük Öl­çek­li İş­let­me­ler” ka­te­go­ri­sin­de Ak­sa Ak­ri­lik Kim­ya Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş, “Bü­yük Öl­çek­li İş­let­me­ler Ope­ras­yo­nel Bi­rim” ka­te­go­ri­sin­de de Sie­mens Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş Sağ­lık Sek­tö­rü, “Ulu­sal Ka­li­te Bü­yük Ödü­lü”ne de­ğer gö­rül­dü. “Bü­yük Öl­çek­li İş­let­me­ler” ka­te­go­ri­sin­de “Ba­şa­rı Ödül­le­ri” ise Bo­ru­san Lo­jis­tik A.Ş ve İs­tan­bul De­niz Oto­büs­le­ri (İDO) A.Ş’ye la­yık gö­rül­dü. Tö­ren­de, Ulu­sal Ka­li­te Ödü­lü Yü­rüt­me Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Dur­man, ödül jü­ri­sin­de yer alan bir grup gö­nül­lü­ye şük­ran pla­ket­le­ri­ni sun­du. Ge­ce­de, “Mü­kem­mel­lik­te Ka­rar­lı­lık” bel­ge­si al­ma­ya hak ka­za­nan Aras Kar­go, Be­yoğ­lu Be­le­di­ye­si ve Dic­le Üni­ver­si­te­si­nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra bel­ge­le­ri, Kal­Der Ge­nel Sek­re­te­ri Ay­dın Ko­so­va ta­ra­fın­dan ve­ril­di.
Kapat
KAPAT