BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İzmir’de 14 avukat gözaltına alındı

İzmir’de 14 avukat gözaltına alındı

İz­mi­r’­de da­ha ön­ce mah­ke­me baş­ka­nı bir ha­ki­min de tu­tuk­lan­dı­ğı rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun de­vamı ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­da, 19 ki­şi daha gö­zal­tı­na alın­dı.İz­mi­r’­de da­ha ön­ce mah­ke­me baş­ka­nı bir ha­ki­min de tu­tuk­lan­dı­ğı rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun de­vamı ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­da, 19 ki­şi daha gö­zal­tı­na alın­dı. Ope­ras­yon­lar­da rüş­vet al­dı­ğı id­di­asıy­la ön­ce­ki gün gö­zal­tı­na alı­nan mah­ke­me baş­ka­nı ha­kim A.K.’nın ga­le­ri­ci kar­de­şi H.K.; İz­mir Sa­na­yi ve Ti­ca­ret İl es­ki mü­dü­rü F.G.; ha­ki­min avu­ka­tı Ş.B, ha­ki­me rüş­vet ve­re­rek ser­best kal­dı­ğı ile­ri sü­rü­len V.O.ǒ­nin avu­ka­tı A.Ö.A, bir par­ti­nin İz­mir İl Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı­nı ya­pan avu­kat M.Ç, ge­çen dö­nem mil­let­ve­ki­li ada­yı olan avu­kat T.Ü, ka­mu­oyun­da Ka­ra­güm­rük çe­te­si ola­rak bi­li­nen Er­gin kar­deş­le­rin de avu­kat­lı­ğı­nı ya­pan E.B, avu­kat­lar M.K, B.Ö, İ.B.E, M.B, M.İ, Ö.D, S.A, M.Ü, Muğ­la Ba­ro­sun­dan İ.C.V. ile İz­mir Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­de gö­rev­li em­ni­yet ami­ri A.T.E’­nin de bu­lun­du­ğu be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT