BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ke­ley­şın

Ke­ley­şın

Dr. İl­ha­mi Gü­ne­ral 2006 yı­lın­da ve­fat et­miş. Ha­yat hi­ka­ye­si­ne bak­tım, 914 ta­ri­hin­de doğ­muş.Dr. İl­ha­mi Gü­ne­ral 2006 yı­lın­da ve­fat et­miş. Ha­yat hi­ka­ye­si­ne bak­tım, 914 ta­ri­hin­de doğ­muş. Kan­ser te­da­vi­sin­de uy­gu­la­nan ke­mo­te­ra­pi ve rad­yo­te­ra­pi te­da­vi­si­ne kar­şı ol­du­ğu için ahir öm­rün­de epey­ce gün­dem­de kal­mış. Ken­di­si­ni hay­ran­lık­la din­le­yen­ler..tav­si­ye­le­ri­ne uyan­lar ol­muş. Şar­la­tan­lık­la suç­la­yan­lar ol­muş. Ve­fa­tın­dan son­ra al­ter­na­tif te­da­vi me­tot­la­rı­nı de­vam et­ti­ren bir ekip var­mış. Go­og­le’a Gü­ne­ral adı­nı ya­za­rak ta­ra­ma ya­pın­ca bir­ço­ğu kar­şı­nı­za çı­kı­yor. Dr. İl­ha­mi Bey, 2001’de ver­di­ği bir mü­la­kat­ta yurt dı­şın­da yüz­ler­ce kli­nik­te yıl­lar­dır kul­la­nı­lan bir me­tot­tan söz edi­yor. Che­la­ti­on (ke­ley­şın) me­to­du... Bu me­to­dun alz­he­imer, bu­na­ma, par­kin­son gi­bi be­yin da­mar­la­rı ra­hat­sız­lı­ğı çe­ken­ler­le by-pass ame­li­ya­tı ge­çir­me­si söz ko­nu­su olan has­ta­la­rın da der­di­ne ça­re ola­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor. “An­cak ne­den­se ül­ke­miz­de ıs­rar­la giz­le­ni­yor” gi­bi bir ifa­de­si ol­muş. Ke­ley­şın me­to­du­nu şöy­le an­lat­mış: “Ke­ley­şın çok özet­le söy­le­mek ge­re­kir­se bir or­ga­nik asit kul­la­na­rak bü­tün da­mar­la­rı te­miz­le­yen ve in­san­da bir te­da­vi yön­te­mi­dir. Kan­ser has­ta­la­rı­nın ve yaş­lı­lık­ta gö­rü­len tüm de­je­ne­ra­tif has­ta­lık­lar­dan bi­ri­ne tu­tul­muş olan­la­rın ke­sin ola­rak ya­rar­la­na­bi­le­cek­le­ri bu te­da­vi sa­de­ce Ame­ri­ka’da 350’den faz­la kli­nik­te uy­gu­lan­mak­ta­dır. Bü­tün can­lı­lar ha­yat­la­rı­nı sür­dü­re­bil­mek için, bir­çok inor­ga­nik mi­ne­ral­le­ri, de­ği­şik pro­te­in­ler­le bir­leş­ti­re­rek kul­lan­mak zo­run­da­dır. Ör­ne­ğin so­lu­num yo­luy­la ok­si­jen ve kar­bon­di­ok­sit de­ğiş to­ku­şun­da kan­da­ki erit­ro­sit­le­rin de­mi­re ih­ti­ya­cı var­dır. İs­ke­let ya­pı­sı için ise os­te­ob­last­lar kal­si­yu­ma muh­taç­tır. Sa­yı­sız en­zim ya da hor­mon üre­ti­mi de bir o ka­dar mi­ne­ral ge­rek­ti­rir. Bu ol­maz­sa ol­maz, ih­ti­yaç­la­rın gi­de­ril­me­si ge­re­ken mi­ne­ral­le­rin vü­cut pro­te­in­le­riy­le sağ­lam bir mo­le­kü­ler bü­tün ola­rak bir­leş­me­si­ne bağ­lı­dır. Özel gö­rev yük­lü her pro­te­in mo­le­kü­lü, se­rum­da yü­zen bir mi­ne­ra­le rast­la­dı­ğın­da he­mog­lo­bi­nin de­mi­ri kav­ra­ma­sı gi­bi onun­la sı­kı bir mo­le­kü­ler bağ­lan­tı ku­rar. İş­te bu ola­ya ke­ley­şın de­ni­yor. Ke­ley­şın ke­li­me­si Yu­nan­ca ‘pen­çe­le­ye­rek kav­ra­ma’ an­la­mı­na ge­len ‘ke­le’den alın­mış­tır. En çok kul­la­nıl­dı­ğı alan ko­ro­ner tı­kan­ma­lar ya da maf­sal ki­reç­len­me­le­ri gi­bi gö­rü­nü­yor­sa da, baş­ka ge­niş alan­lar­da da kul­la­nıl­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Ama unut­ma­yın ki, vü­cu­dun ne­re­sin­de kan do­la­şı­mı so­ru­nu var­sa, ora­da fiz­yo­lo­jik prob­lem­ler de var de­mek­tir. Ke­ley­şın er­kek­ler­de gö­rü­len erek­si­yon prob­lem­le­ri­ne de ça­re­dir. En gü­ve­ni­lir ke­la­tör ED­TA’dır. Ke­ley­şın te­da­vi­sin­de, di­ğer de­je­ne­ra­tif has­ta­lık­lar­da alz­he­imer­de, bu­na­ma­da kul­la­nıl­mak­ta­dır. Di­ya­bet has­ta­la­rın­da gö­rü­len da­mar tı­ka­nık­lık­la­rı­nı da ön­le­yen ke­ley­şın, saf­ra ve böb­rek taş­la­rı­nın olu­şu­mu­nu da ön­le­mek­te­dir. Da­mar sert­li­ği­ne bağ­lı ka­ta­rakt­ta ke­ley­şı­nın et­ki­si bü­yük­tür. Sağ­lı­ğı­mı­za yö­ne­lik ser­best ra­di­kal­le­re kar­şı ke­la­tör­ler tek ça­re­dir.” Yurt dı­şın­da tab­let ya da sı­vı ola­rak sa­tı­lı­yor. Yer­li la­bo­ra­tu­var­lar­da da ya­pı­la­bi­li­yor ama ta­bi­i dok­tor ne­za­re­tin­de kul­lan­mak şart.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT