BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GÖĞSÜMÜ GERE GERE

GÖĞSÜMÜ GERE GERE

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, “Ka­dı­köy’de ba­şı­mı öne eğ­mek için bir se­bep yok. 1 pu­an yet­mez, ga­li­bi­yet is­ti­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.ON­LAR TED­BİR AL­SIN Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Ka­dı­köy dep­las­ma­nı­na üç pu­an için gi­de­cek­le­ri­ni söy­le­di. Şük­rü Sa­ra­coğ­lu’nda­ki maç­la­rın her za­man zor geç­ti­ği­ni be­lir­ten De­niz­li, “Ra­ki­bi­mi­zin güç­lü si­lah­la­rı var ama ben de oyun­cu­la­rı­ma gü­ve­ni­yo­rum. Ha­ya­tım bo­yun­ca hiç (1 pu­an iyi­dir) de­me­dim. Be­ra­ber­lik­ler sa­de­ce se­zo­nun son haf­ta­sın­da alı­nıp bi­zi şam­pi­yon ya­pa­cak­sa iyi­dir” şek­lin­de ko­nuş­tu. Alex’e ön­lem alıp al­ma­ya­ca­ğıy­la il­gi­li bir so­ru­ya De­niz­li, “Ben­ce ra­ki­bi­miz be­nim oyun­cu­la­rı­ma kar­şı özel tedbirler al­ma­yı dü­şün­me­li” de­di. TEK­NİK Dİ­REK­TÖR FAR­KI Der­bi maç­la­rın­da fut­bol ka­li­te­si­nin en üst se­vi­ye­de ol­du­ğu­na de­ği­nen Mus­ta­fa De­niz­li, “Böy­le­si­ne kri­tik maç­lar­da tek­nik di­rek­tör­le­rin far­kı maç içe­ri­sin­de or­ta­ya çık­maz. İyi tek­nik di­rek­tör oyun­cu­la­rı­nı ma­ça en iyi ha­zır­la­yan­dır. Bu ko­nu­da çok şans­lı­yım. Ben bir söy­lü­yor­sam on­lar iki yap­ma­ya ça­lı­şı­yor” söz­le­riy­le Ara­go­nes’e gön­der­me yap­tı. F.Bah­çe’nin ba­şın­da bü­yük za­fer­le­re im­za at­tı­ğı­nı ha­tır­la­tan De­niz­li, “Bu se­bep­le Şük­rü Sa­ra­coğ­lu’nda­ki ma­ça göğ­sü­mü ge­re ge­re çı­ka­ca­ğım. Ba­şı­mı öne eğ­mek için bir se­bep yok” şek­lin­de ko­nuş­tu. > Bilgehan Can KAR­TAL KA­PAN­DI Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü De­niz­li, fut­bol­cu­la­rın­dan dış dün­ya ile iliş­ki­le­ri­ni kes­me­le­ri­ni is­te­di. F.Bah­çe ma­çı­nın öne­mi­ne de­ği­nen De­niz­li, son tak­tik id­man­la­rı­nı da ba­sı­na ka­pat­tı. Bu ara­da si­yah-be­yaz­lı­la­rın dün­kü ça­lış­ma­sın­da fut­bol­cu­la­rın hırs­lı ve ne­şe­li ol­duk­la­rı göz­len­di. > Cem BAŞARENER BEŞİKTAŞ NOTLARI Gök­han, Kar­tal olu­yor Be­şik­taş, A.Gü­cü’nün genç or­ta sa­ha oyun­cu­su Gök­han Em­re­cik­sin ile pren­sip an­laş­ma­sı­na var­dı. 24 ya­şın­da­ki or­ta sa­ha oyun­cu­su ile her ko­nu­da an­la­şan si­yah-be­yaz­lı­lar, Gök­han için 2.5 mil­yon do­lar is­te­yen A.Gü­cü Ku­lü­büy­le de te­mas­la­ra baş­la­dı. Tel­lo er­ken dön­dü Be­şik­taş’ın Şi­li­li Yıl­dı­zı dün id­ma­na çık­tı. Es­ki­şe­hir ma­çı son­ra­sın­da sa­kat­la­nan ve üç gün din­len­di­ril­me­si­ne ka­rar ve­ri­len Tel­lo, ça­lış­ma­yı düz ko­şu ile ta­mam­lar­ken, bu­gün­den iti­ba­ren tak­tik id­man­la­rı­na ka­tı­la­bi­le­ce­ği açık­lan­dı. Özel mo­ti­vas­yon F.Bah­çe ma­çı ön­ce­sin­de yap­tır­dı­ğı ağır id­man­lar­la fut­bol­cu­la­rı­nın ade­ta pes­ti­li­ni çı­ka­ran Mus­ta­fa De­niz­li ça­lış­ma son­ra­sın­da ise fut­bol­cu­la­rıy­la özel gö­rüş­me­ler ya­pı­yor. Geç­ti­ği­miz gün Del­ga­do ile bir ara­ya ge­len De­niz­li, dün ise Bo­bo, Ho­los­ko ve Nob­re ile der­bi soh­be­ti yap­tı. Rüş­tü oy­na­ya­cak mı? Haf­ta so­nu oy­na­na­cak olan F.Bah­çe-Be­şik­taş der­bi­si ön­ce­sin­de göz­ler Rüş­tü Reç­ber’e çev­ril­di. Da­ha ön­ce Ka­dı­köy’de oy­na­nan maç­lar­da çe­şit­li se­bep­ler­le for­ma gi­ye­me­yen mil­li ka­le­ci­nin cu­mar­te­si gü­nü on bir­de for­ma giy­me­si bek­le­ni­yor. Mi­zo Pecs-Be­şik­taş Be­şik­taş Co­la Tur­ka Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, Av­ru­pa Li­gi A Gru­bu’nda­ki 7. ma­çın­da Ma­ca­ris­tan tem­sil­ci­si Mi­zo Pecs ile kar­şı­la­şa­cak. Pecs ken­tin­de­ki kar­şı­laş­ma TSİ 19.00’da baş­la­ya­cak. Be­şik­taş, İs­tan­bul’da ya­pı­lan maç­ta ra­ki­bi­ni 84-82 yen­miş­ti. Gü­neş Kar­tal’ı ele­di Vo­ley­bol­da Te­le­dün­ya Ba­yan­lar Tür­ki­ye Ku­pa­sı 2. Etap ma­çın­da Va­kıf­bank Gü­neş Si­gor­ta, Be­şik­taş’ı dep­las­man­da 3-1 ye­ne­rek ele­di. V.Gü­neş Si­gor­ta’da dün söz­leş­me im­za­la­yan Nes­li­han da ilk kez for­ma giy­di. TARAFTAR YİNE YAKTI Be­şik­taş ta­raf­ta­rı­nın Es­ki­şe­hir i­le oy­na­nan maç­ta “Bu­ra­sı Be­şik­taş a­la­yı­na gi­der...” şek­lin­de­ki kü­für­lü te­za­hü­ra­tı pa­ha­lı­ya mal o­la­cak. PFDK’ya sevk e­di­len Be­şik­taş’ın sa­vun­ma­sı is­te­nir­ken, ku­lü­be a­ğır pa­ra ce­za­sı ve­ril­me­si bek­le­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT