BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aragones bu defa gidici!

Aragones bu defa gidici!

F.Bah­çe’nin hem lig­de hem de Av­ru­pa’da­ki ba­şa­rı­sız­lı­ğı Ara­go­nes’i he­def tah­ta­sı yap­tı. İs­pan­yol ho­ca­nın ar­ka­sın­da du­ran tek isim, “Ka­fa­ma gö­re ho­ca bul­dum” di­yen Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım...VUR­DUM­DUY­MAZ... Se­zo­na bü­yük ümit­ler­le baş­la­yan F.Bah­çe’de ha­yal kı­rık­lık­la­rı­nın ar­dı ar­ka­sı ke­sil­mi­yor. Ön­ce, lig ta­ri­hi­nin en kö­tü baş­lan­gıç­la­rın­dan bi­ri, ar­dın­dan ge­çen se­zon Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde çey­rek fi­nal oy­na­yan ta­kı­mın UE­FA bi­le­ti­ni da­hi ris­ke et­me­si. Bü­tün bun­lar, Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde ta­kı­ma çey­rek fi­nal oy­na­tan an­cak lig şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­çı­rıp faz­la pa­ra is­te­di ge­rek­çe­siy­le ko­vu­lan Zi­co’nun ye­ri­ne ge­ti­rilen EU­RO2008 şam­pi­yo­nu un­van­lı Lu­is Ara­go­nes’in ese­ri. An­cak İs­pan­yol ho­ca bu du­ru­mu pek de umur­su­yor gi­bi gö­rün­mü­yor. Por­to ma­çı­nın ar­dın­dan dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da ta­kı­mın oyu­nun­dan mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ara­go­nes, ade­ta her­kes­le dal­ga geç­ti. BAŞ­KA­NA DA­YAN­DI Fa­kat, Zi­co’yu mum­la ara­tan Ara­go­nes’e kar­şı her­ke­sin eli ko­lu bağ­lan­mış du­rum­da. Çün­kü De­de’nin ar­ka­sın­da Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım du­ru­yor. Baş­kan, “Ka­fa­ma gö­re ho­ca bul­dum” di­ye­rek gö­re­ve ge­tir­di­ği İs­pan­yol’a “is­tik­rar” sev­da­sıy­la “So­nu­na ka­dar” des­tek ve­ri­yor. Yö­ne­tim için­de Ara­go­nes’e tep­ki­ler ar­tar­ken, ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­dan, “Ho­ca­nın git­me­si şart” di­yen­ler Yıl­dı­rım’dan çe­kin­dik­le­ri için du­ru­mu açık­ça di­le ge­ti­re­mi­yor. Bu­na kar­şın Por­to ma­çı bi­ti­min­de ca­mi­anın ağır top­la­rı Yıl­dı­rım’ı eleş­ti­rir­ken söz­le­ri­ni sa­kın­ma­yı dü­şün­me­di bi­le. Or­tak fi­kir ise şu yön­de; “Ya bu ho­ca bir an ön­ce gön­de­ri­le­cek ya da bu­na sa­hip çı­kan baş­kan ho­ca­yı da alıp gi­de­cek!” DER­Bİ­DEN SON­RA ZİR­VE F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi’nin ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­dir­mek üze­re Be­şik­taş ma­çı­nın ar­dın­dan yo­ğun gün­dem­li bir top­lan­tı ya­pa­ca­ğı ve baş­ta Ara­go­nes ol­mak üze­re ta­kı­mı ve mev­cut du­ru­mu ma­sa­ya ya­tı­ra­ca­ğı öğ­re­nil­di. Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın kur­may­la­rı­nın bas­kı­sı­na da­ya­na­ma­ya­rak al­ter­na­tif ho­ca ara­yış­la­rı­nı bu top­lan­tı­da de­ğer­len­di­re­ce­ği, an­cak son ana ka­dar oyu­nu İs­pan­yol’dan ya­na kul­la­na­ca­ğı bi­li­ni­yor. Be­şik­taş kar­şı­sın­da alı­na­cak so­nu­cun Yıl­dı­rım’ın ho­ca ko­nu­sun­da­ki ka­ra­rın­da et­kin ola­ca­ğı, bu­nun ya­nı sı­ra dev­re ara­sı ope­ras­yo­nu­nun da zir­ve­de gö­rü­şü­le­ce­ği ge­len ha­ber­ler ara­sın­da. Güi­za’nın dev­re ara­sın­da gön­de­ril­me­si, Soc­ha­ux’lu Mev­lüt’ün alın­ma­sı gün­de­min önem­li mad­de­le­ri. > M. Emin ULUÇ Nereden nereye? Çok de­ğil sa­de­ce 1 se­zon ön­ce Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde çey­rek fi­nal oy­na­yan F.Bah­çe, Av­ru­pa med­ya­sı­nın man­şet­le­ri­ni süs­lü­yor­du. Av­ru­pa­lı­lar, sa­rı-la­ci­vert fır­tı­na­ya met­hi­ye­ler düz­mek için bir­bir­le­riy­le ya­rı­şı­yor­du. Şim­di ise her şey çok fark­lı... İş­te, F.Bah­çe, Por­to mağ­lu­bi­ye­tiy­le Şam­pi­yon­lar Li­gi umu­du­nu tü­ke­tir­ken Por­te­kiz ba­sı­nın­dan baş­lık­lar: Por­te­kiz spor ga­ze­te­si Abo­la; “Li­san­dro, İs­tan­bul’da tur at­la­ma­ya de­ğer”, Re­cord; “Ej­der­ha­lar ilk 16’ya kal­ma­yı ga­ran­ti­li­yor­lar”, Di­ari­o de No­ti­ci­as, “Li­san­dro ve Hulk, F.Bah­çe de­fan­sı­nı yı­kı­yor”, Pub­li­ca, “Li­san­dro, ya­rım sa­at­ten az bir sü­re­de Por­to’yu bir üst tu­ra yer­leş­ti­ri­yor...” Lİ­SAN­DRO BO­ĞAZ’A GÖM­DÜ! Por­to’nun ga­li­bi­ye­ti İs­pan­ya med­ya­sın­da ise F.Bah­çe’nin hüs­ra­nı ola­rak yer al­dı. Mar­ca, “Lu­is ve Güi­za’nın Av­ru­pa rü­ya­sın­da nok­ta ve son” baş­lı­ğı­nı atar­ken, “Os­man­lı­lar, UE­FA Ku­pa­sı’na ka­tı­la­bil­mek için Ki­ev’de ka­zan­mak zo­run­da” yo­ru­mu­nu yap­tı. AS ga­ze­te­si, “Lu­is hâ­lâ UE­FA’ya git­me ümi­di­ni ta­şı­yor” di­ye ya­zar­ken, El Mun­do, “Lu­is, he­de­fi­ni ger­çek­leş­ti­re­me­di” yo­ru­mun­da bu­lun­du. UE­FA’nın res­mi in­ter­net si­te­sin­de­ki yo­rum­da “Li­san­dro Lo­pez, F.Bah­çe’nin umut­la­rı­nı Bo­ğaz’a göm­dü” ifa­de­si yer al­dı. VOL­KAN’A TE­RA­Pİ Por­to ma­çın­da ye­di­ği ilk gol yü­zün­den eleş­ti­ri ok­la­rı­nın he­de­fi ha­li­ne ge­len Vol­kan De­mi­rel bü­yük mo­ral bo­zuk­lu­ğu ya­şar­ken, Tek­nik Di­rek­tör Ara­go­nes dün­kü id­man­da bu oyun­cuy­la özel ola­rak gö­rüş­tü. Por­to ma­çı­na ta­kı­lıp kal­ma­ma­sı­nı, ken­di­si­ni di­ğer maç­la­ra kon­san­tre et­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten İs­pan­yol ho­ca, Vol­kan’a yan top ça­lış­ma­sı yap­tır­dı. As­lar ha­fif bir ça­lış­ma ya­pıp id­ma­nı bı­ra­kır­ken, Vol­kan ken­di is­te­ğiy­le an­tren­ma­nın ta­ma­mın­da yer al­dı. ­KA­YIP K­RAL GÜ­İ­ZA F.Bah­çe’ye top­lam 31.400 mil­yon e­u­ro­ya mal o­lan La Li­ga gol k­ra­lı Da­ni­el Gü­i­za, Sü­per Lig’de ka­yıp­lar­da. Gü­i­za her ma­ça ilk 11’de çık­ma­sı­na ve li­gin en faz­la gol a­tan i­kin­ci ta­kı­mın­da oy­na­ma­sı­na rağ­men, 38 o­yun­cu Ok­çu’dan da­ha faz­la gol at­tı. Bun­lar­dan 19 ta­ne­si for­vet, 17’si or­ta sa­ha, 2’si i­se sa­vun­ma o­yun­cu­su. Si­vas’ın gol­cü­sü Meh­met Yıl­dız 9 gol­le, 2 go­lü bu­lu­nan Gü­i­za’yı ne­re­dey­se 10’a kat­lar­ken, bu yıl Tür­ki­ye’ye ge­len Di­je­hu­a 6, Ke­well, Ba­ros ve Ro­berts 5’er gol at­tı. Lu­ga­no i­le Kon­ya’nın sol be­ki Da Sil­va da 3 gol­le Gü­i­za’yı geç­ti. F.BAHÇE NOTLARI Se­mih çok zor F.Bah­çe’de Be­şik­taş der­bi­si ön­ce­si Se­mih’in du­ru­mu be­lir­siz­li­ği­ni ko­ru­yor. “Por­to ma­çı­nı sey­re­der­ken kah­rol­dum” di­yen mil­li gol­cü, “Der­bi­de oy­na­mak is­ti­yo­rum” ar­zu­sun­da bu­lun­sa da dok­tor­la­ra gö­re Se­mih’in ye­tiş­me şan­sı çok az. Sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan Uğur’un ise Be­şik­taş ma­çın­da oy­na­ya­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. He­de­fi­miz UE­FA F.Bah­çe ta­raf­ta­rı­nın Por­to ma­çın­dan son­ra al­kış­la­dı­ğı tek isim olan Gök­han Gö­nül, “Ta­raf­ta­rı­mı­za ge­çen se­zon ya­şat­tı­ğı­mız ba­şa­rı­la­rı bu se­zon da tat­tır­mak is­ti­yor­duk ama ol­ma­dı. Ar­tık UE­FA Ku­pa­sı’nda bir şey­ler yap­ma­lı­yız. İn­şal­lah ken­di sta­dı­mız­da fi­nal oy­na­rız” di­ye ko­nuş­tu. Ka­zım’a sa­rıl­dı Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne ve­da eden Ara­go­nes, Be­şik­taş der­bi­si ön­ce­si ta­kı­mı­nı to­par­la­ma­ya ça­lı­şır­ken, kan­lı bı­çak­lı ol­du­ğu Ka­zım’a sa­rıl­dı. Genç oyun­cuy­la özel bir gö­rüş­me ya­pan İs­pan­yol, “Sen iyi bir fut­bol­cu­sun ama da­ha iyi ola­bi­le­ce­ği­ni bi­li­yo­rum. Sa­na gü­ve­ni­yo­rum” di­ye­rek di­sip­lin­siz öğ­ren­ci­si­ne mo­ral ver­di. “Ta­raf­tar hak­lı” Fe­ner­bah­çe İda­ri Me­na­je­ri Vol­kan Bal­lı, 2-1’lik Por­to mağ­lu­bi­ye­tin­den son­ra ta­raf­ta­rın gös­ter­di­ği tep­ki­nin nor­mal ol­du­ğu­nu söy­ler­ken, “An­cak fut­bol ta­kım oyu­nu, ya­pı­lan ha­ta­lar bir fut­bol­cu­ya en­deks­len­me­me­li. Be­şik­taş ma­çı ön­ce­si ca­mi­a ola­rak ke­net­len­me­li­yiz’’ şek­lin­de ko­nuş­tu. Em­re’nin du­ru­mu iyi Por­to ma­çı­nın dev­re ara­sın­da oyun­dan çı­kan Em­re Be­lö­zoğ­lu, sağ ar­ka ada­le­sin­de­ki ağ­rı ne­de­niy­le dün­kü id­ma­na ka­tıl­ma­dı. Sa­rı-la­ci­vert­li fut­bol­cu­nun Acı­ba­dem Has­ta­ne­si’nde çe­ki­len MR’ın­da önem­li bir sa­kat­lı­ğı­nın ol­ma­dı­ğı bil­di­ri­lir­ken, Be­şik­taş der­bi­sin­de oy­na­ma­sın­da sa­kın­ca ol­ma­dı­ğı açık­lan­dı. Ra­kip Ro­ma F.Bah­çe Ül­ker, Av­ru­pa Li­gi’nde­ki 5. ma­çın­da İtal­yan tem­sil­ci­si Lot­to­ma­ti­ca Ro­ma ile kar­şı­la­şa­cak. Lot­to­ma­ti­ca Spor Sa­lo­nu’nda oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma TSİ 22.00’de baş­la­ya­cak. Grup­ta 3’er ga­li­bi­yet ve 1’er ye­nil­gi­si olan her iki ekip, ave­raj­la ikin­ci ve üçün­cü sı­ra­yı pay­la­şı­yor.
Kapat
KAPAT