BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kral çıp­lak!

Kral çıp­lak!

Kü­re­sel kriz var­mış! Aman boş ver F.Bah­çe’de kriz mriz yok. Mil­yon do­lar­la­rı, “çö­pe” ata­cak ka­dar pa­ra var.Kü­re­sel kriz var­mış! Aman boş ver F.Bah­çe’de kriz mriz yok. Mil­yon do­lar­la­rı, “çö­pe” ata­cak ka­dar pa­ra var. Şam­pi­yon­lar Li­gi’nden ka­za­nı­la­cak pa­ra­ya da ih­ti­yaç yok. Gön­der­sin­ler el­le­rin­de­ki fut­bol­cu­la­rı be­da­va­ya, al­sın­lar pa­ha­lı, “ye­te­nek­siz” oyun­cu­la­rı... Ne ola­cak ki? Do­ğal ­ga­za, elek­tri­ğe zam gel­miş! Fark et­mez. De­dik ya bi­zim pa­ray­la pul­la işi­miz yok! Fe­ne­ri­um pa­ra ba­sı­yor, ta­raf­tar her maç sta­dı tı­ka ba­sa dol­du­ru­yor. Elek­trik so­ba­la­rı ya­nı­yor Sa­ra­coğ­lu’nda... Sı­cak sı­cak maç sey­re­di­yo­ruz! Kar ge­li­yor­muş! Var­sın is­te­di­ği ka­dar yağ­sın. Ne de ol­sa Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım, bir açık­la­ma ya­par, gün­lük gü­neş­lik olur her şey... Ya da bir der­bi ga­li­bi­ye­ti ye­ti­şir im­da­da! İş­te son dö­nem­de “Aziz­ci” F.Bah­çe ta­raf­ta­rı­nın pro­fi­li bu! Baş­ka­nın yap­tı­ğı her şe­yi doğ­ru ka­bul eden, ba­şa­rı­sız­lık­lar­dan, “İyi so­nuç­lar ya­kın­da ge­le­cek” di­ye sıy­rı­lan, yan­lış trans­fer­le­re, “Var­dır baş­ka­nın bir bil­di­ği” di­ye­rek yak­la­şan ve Aziz Yıl­dı­rım‘ın ha­ta­la­rı­nı “as­la” ka­bul et­me­yen bir ta­raf­tar top­lu­lu­ğu! Ay­nı baş­kan­la­rı gi­bi ko­nu­şu­yor, dü­şü­nü­yor­lar. Eleş­ti­ri­ye as­la ta­ham­mül­le­ri yok. Bu­yu­run ba­kın F.Bah­çe’nin du­ru­mu­na... Söy­le­ye söy­le­ye di­li­miz­de tüy bit­ti, “Bu ta­kım Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde ba­şa­rı­lı ola­maz” di­ye. “F.Bah­çe düş­ma­nı, Aziz Yıl­dı­rım mu­ha­li­fi” ilan edil­dik! Bi­zim gör­dü­ğü­müz ger­çek­le­ri gö­re­me­di­ler. Tıp­kı “Fut­bo­lu çok iyi bil­di­ği­ni id­di­a eden” baş­kan­la­rı gi­bi... Böy­le dü­şün­me­ye de­vam eder­ler­se du­rum da­ha da kö­tü­ye gi­de­cek. Bi­ri­le­ri­nin F.Bah­çe­nin men­fa­ati­ne, “Kral’ın çıp­lak” ol­du­ğu­nu söy­le­me vak­ti gel­me­di mi? Aziz Yıl­dı­rım‘ın F.Bah­çe’ye te­sis ve şir­ket­leş­me an­la­mın­da ver­dik­le­ri­ni tar­tış­ma­ya bi­le ge­rek yok. He­le geç­ti­ği­miz gün­ler­de G.Sa­ray es­ki baş­ka­nı Öz­han Ca­nay­dın‘ı zi­ya­ret et­me­si ger­çek bir fa­ir-play ör­ne­ğiy­di. İki­si­ni ay­nı ka­re­de gör­dü­ğüm­de dü­şün­düm. Aca­ba, “Yıl­dı­rım baş­kan­lı­ğı bı­rak­sa kim onun zi­ya­re­ti­ne gi­der?” di­ye... Et­ra­fı “en ka­la­ba­lık” baş­ka­nı kim ha­tır­lar? Bir dü­şü­nün ba­ka­lım. Kim?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT