BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 20 gol benden

20 gol benden

T­rab­zons­por’un gol­cü­sü oyuncusu Gök­han Ü­nal id­di­a­lı ko­nuş­tu: Be­ni a­sıl i­kin­ci ya­rı­da gö­rünT­rab­zons­por’un gol­cü­sü oyuncusu Gök­han Ü­nal id­di­a­lı ko­nuş­tu: Be­ni a­sıl i­kin­ci ya­rı­da gö­rün “ALIŞ­MA DÖ­NE­MİN­DE­YİM” Trab­zons­por’un gol­cü fut­bol­cu­su Gök­han Ünal, şu an­da bor­do-ma­vi­li ta­kım­da yüz­de 70 per­for­mans­la mü­ca­de­le et­ti­ği­ni, ger­çek fut­bo­lu­nu li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da ser­gi­le­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Gol at­ma açı­sın­dan bi­raz sı­kın­tı çek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Gök­han, “Kay­se­ris­por’da 25 gol at­tı­ğım dö­nem ay­rı­ca 10 da asist yap­mış­tım. Ama Trab­zons­por’da tam ola­rak özel­lik­le­ri­mi sa­ha­ya yan­sı­ta­ma­dım. Eğer li­gin ilk ya­rı­sı­nı 8 gol­le ka­pa­ta­bi­lir­sem, se­zo­nu 20 gol­le bi­ti­ri­rim. Bu­nu ba­şa­ra­ca­ğı­ma ina­nı­yo­rum” vur­gu­su yap­tı. “ANA­DO­LU BE­LİR­LER” “Sü­per Lig’de şam­pi­yon­lu­ğu Ana­do­lu ta­kım­la­rıy­la oy­na­dı­ğı­nız mü­sa­ba­ka­lar be­lir­ler” di­yen yıl­dız fut­bol­cu, “Dep­las­man­lar­da çok ba­şa­rı­lı­yız. Sa­de­ce G.Sa­ray’a kay­bet­tik. Li­ge baş­lar­ken şam­pi­yon­luk dü­şün­mü­yor­duk ama şim­di ni­ye ol­ma­sın di­yo­ruz” söz­le­ri­ni kul­la­nır­ken Kay­se­ris­por ma­çı için de, “Önem­li bir kar­şı­laş­ma. Ka­zan­mak is­ti­yo­ruz. Kay­se­ri be­nim evim gi­bi. Ora­da tam 5 yı­lım geç­ti. Ama şim­di Trab­zons­por’da­yım ve çok mut­lu­yum. İyi ki Trab­zon’a gel­mi­şim” şek­lin­de ko­nuş­tu. > Gök­men ŞA­HİN-Trab­zon (İHA)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT