BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Efes kayıplarda

Efes kayıplarda

E­u­ro Le­a­gu­e D G­ru­bu’n­da yer a­lan E­fes, İs­pan­ya’nın Re­al Mad­rid ta­kı­mı­na 95-81 ye­nil­di. Tem­sil­ci­miz bu so­nuç­la 5 maç­ta 3. mağ­lu­bi­ye­ti­ni al­mış ol­duE­u­ro Le­a­gu­e D G­ru­bu’n­da yer a­lan E­fes, İs­pan­ya’nın Re­al Mad­rid ta­kı­mı­na 95-81 ye­nil­di. Tem­sil­ci­miz bu so­nuç­la 5 maç­ta 3. mağ­lu­bi­ye­ti­ni al­mış ol­du REAL ÇOK RAHAT E­u­ro Le­a­gu­e’de mü­ca­de­le e­den tem­sil­ci­miz E­fes, ken­di sa­ha­sın­da Re­al Mad­rid’e 95-81 mağ­lup ol­du. Ma­ça is­te­di­ği gi­bi baş­la­ya­ma­yan E­fes, ilk pe­ri­yo­du 15-21 ge­ri­de ka­pa­dı. İ­kin­ci çey­re­ğe E­fes, Mi­los Vu­ja­nic’in bul­du­ğu tur­ni­ke bas­ket­le baş­la­dı. Lo­pez’in hü­cum­da ta­kı­mı i­yi or­ga­ni­ze et­me­si ve Mumb­ru’nun da bas­ke­tiy­le Re­al, 13. da­ki­ka­da 10 sa­yı­lık far­kı bul­du: 17-27. S­hum­pert ve Ke­rem Gön­lüm i­ki­li­siy­le hü­cum ri­ba­und­la­rı­nı a­lan ve hü­cum şan­sı ya­ka­la­yan tem­sil­ci­miz, Vu­ja­nic’in üç sa­yı­lık bas­ke­tiy­le far­kı i­ki sa­yı­ya ka­dar in­dir­di: 27-29. An­cak Re­al, so­yun­ma o­da­sı­na 46-40 ön­de gir­di. KE­REM YET­ME­Dİ Mü­ca­de­le­nin ü­çün­cü çey­re­ği­ne la­ci­vert-­be­yaz­lı­lar, Ka­ya Pe­ker’in po­ta al­tın­dan bul­du­ğu bas­ket­le baş­lar­ken, far­kı da 4 sa­yı­ya in­dir­di: 42-46. Ke­rem Gön­lüm’ün bas­ket fa­u­lün­den üç sa­yı bir­den bu­lan la­ci­vert-­be­yaz­lı­lar, sa­vun­ma­da Hos­ley ve Mas­sey’i dur­dur­mak­ta zor­lan­dı. Ka­ki­o­u­zis i­le S­mith’in ser­best a­tış çiz­gi­sin­den bul­du­ğu sa­yı­la­ra tem­sil­ci­miz 28. da­ki­ka­da far­kı tek­rar 2 sa­yı­ya ka­dar in­dir­di: 60-62. An­cak bu pe­ri­yo­du da Re­al Mad­rid 71-61 ön­de ta­mam­la­dı. Fi­nal bö­lü­mün­de de s­kor a­van­ta­jı­nı ko­ru­yan Re­al Mad­rid sa­lon­dan 95-81 ga­lip ay­rıl­dı. SA­LON: Ab­di İ­pek­çi ­HA­KEM­LER: Lu­i­gi La­mo­ni­ca *** S­pi­ros Gon­tas *** S­re­ten Ra­do­vic *** ­E­FES: En­der * T­horn­ton ** 14 S­mith *** 22 Ke­rem *** 6 Ka­ya ** 10 Vu­ja­niç *** 18 Cenk * S­hum­pert * 6 Ka­ki­o­u­zis * 5 ­RE­AL MAD­RİD: L­lull *** 11 Bul­lock *** 11 Hos­ley **** 24 Mas­sey *** 17 Re­yes *** 10 Mumb­ru *** 10 To­mas * 2 Lo­pez * 4 Ha­mil­ton * 4 Her­vel­le * 2 ­İLK YA­RI: 46-40 (Re­al Mad­rid le­hi­ne) ­PE­Rİ­YOT­LAR: 15-21, 25-25, 21-25, 20-24
Kapat
KAPAT