BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ara­go­nes’in Güi­za bil­me­ce­si

Ara­go­nes’in Güi­za bil­me­ce­si

Dün­ya­nın en zor lig­le­rin­den La Li­ga’da 37 maç­ta 27 gol­le kral olan ve Eto’o‘yu da sol­la­ya­rak Mal­lor­ca’nın ta­ri­hi­ne ge­çen Da­ni­el Güi­za na­sıl bir gol­cü?Dün­ya­nın en zor lig­le­rin­den La Li­ga’da 37 maç­ta 27 gol­le kral olan ve Eto’o‘yu da sol­la­ya­rak Mal­lor­ca’nın ta­ri­hi­ne ge­çen Da­ni­el Güi­za na­sıl bir gol­cü? Sı­ra­dan mı yok­sa klas mı? Sı­ra­dan ise Anel­ka, Kez­man ve Nob­re‘yi gön­de­ren F.Bah­çe sa­de­ce 2 gol ata­bi­len bir gol­cü­ye on­ca pa­ra­yı ni­çin ver­di ve hâ­lâ ona ne­den sab­re­di­yor? Klas ise ne­den bek­le­nen pat­la­ma­yı ya­pa­mı­yor? So­run Ara­go­nes‘in sis­te­min­de mi? Yok­sa Em­re ve Alex‘in pa­sör­lü­ğün­de mi? Ha­yır, pa­sör­ler doğ­ru pas­la­rı atı­yor ama Güi­za de­ğer­len­di­re­mi­yor­sa bu bir uyum san­cı­sı mı yok­sa Güi­za‘nın güç­lü fi­zi­ği­nin ge­tir­di­ği bir ağır­lık so­ru­nu mu? Tek ya da Se­mih‘le çift for­vet ve­ya ge­ri­ler­den Alex ve Dei­vid‘in de ka­tı­lı­mıy­la 4’lü for­ve­te rağ­men ne­den gol ata­mı­yor kral? Bu ka­rı­şık bil­me­ci­yi çö­ze­cek ki­şi, Gui­za‘yı Mal­lor­ca’dan ki­ra­lık gön­de­ren Ara­go­nes‘ten baş­ka­sı de­ğil! >> Yü­cel Uyar’ın iti­ba­rı Bir de­li ku­yu­ya bir taş atar, bin akıl­lı çı­ka­ra­maz­mış! 27 Ka­sım 2006’da “Tür­ki­ye’de şi­ke ya­pı­lı­yor” di­ye or­ta­lı­ğı aya­ğa kal­dı­ran Ci­han Os­kay‘ın 2000-01 se­zo­nun­da­ki F.Bah­çe ma­çı­nı kap­sa­yan it­ha­mın­dan Sam­suns­por’un es­ki ho­ca­sı Yü­cel Uyar da na­si­bi­ni al­mış­tı, Ma­su­mi­ye­ti­ni an­lat­mak için çal­ma­dık ka­pı bı­rak­ma­yan Yü­cel Ho­ca son ça­re mah­ke­me­ye koş­muş­tu. Mah­ke­me Uyar‘ın ze­de­le­nen iti­ba­rı ve uçup gi­den 3 ko­ca yı­lı için Os­kay‘ı 5 bin YTL taz­mi­na­ta mah­kum et­ti. Şim­di Uyar se­vin­sin mi, üzül­sün mü? >> Uy­gun’un Yıl­dız so­ru­nu Gol kral­lı­ğı ya­rı­şın­da en ön­de olan Meh­met Yıl­dız dur­du, Si­vass­por ge­ri­le­di! Üç maç­tır ses yok Meh­met‘ten! Bü­lent Ho­ca, Si­vass­por’un at­tı­ğı 18 go­lün 9’un­da im­za­sı bu­lu­nan Meh­met Yıl­dız‘ın so­ru­nu ne? >> Bir bö­len... En­gin Ho­ca! De­mok­ra­si­yi sin­di­re­mi­yo­ruz! Ör­nek mi: Sa­kar­yas­por Baş­ka­nı Bü­lent Yıl­maz yö­ne­ti­mi­ni top­la­dı, “Ar­ka­daş­lar” de­di, “Ho­ca aday­la­rı­mız Hik­met Se­vim ve En­gin İpe­koğ­lu. Oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum.” Oy­la­ma­yı 8’e 5 İpe­koğ­lu ka­zan­dı. O da ne? İki üye is­ti­fa et­ti. Ho­ca da­ha işe baş­la­ma­dan ol­du mu bir bö­len! Eh, bu du­rum­da ho­ca­nın ye­rin­de ol da çı­kar Sa­kar­yas­por’u kriz­den çı­ka­ra­bi­lir­sen! Al­lah ko­lay­lık­lar ver­sin! >> Ertuğrul Sağ­lam ne­re­ye gi­di­yor? A - An­der­lecht B - Ha­zar-Len­ke­ran C - G.Sa­ray D - Fik­rim yok E - Hiç bi­ri
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT