BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban­la il­gi­li su­al ve ce­vap­lar

Kur­ban­la il­gi­li su­al ve ce­vap­lar

Su­al: Ay­lı­ğı az olan ka­rı ko­ca­nın kur­ban kes­me­si ge­re­kir mi?Su­al: Ay­lı­ğı az olan ka­rı ko­ca­nın kur­ban kes­me­si ge­re­kir mi? CE­VAP: Ay­lı­ğın az ve­ya çok ol­ma­sı­nın hiç öne­mi yok­tur. Bir kim­se ay­da 3000 li­ra alır, har­car, elin­de pa­ra kal­maz, ze­kât ver­mez, kur­ban kes­mez. 500 li­ra alan bi­ri­nin elin­de 96 gram al­tın de­ğe­rin­de pa­ra ve­ya bi­le­zi­ği olur, bor­cu ol­maz, zen­gin ol­du­ğu için hem ze­kât ve­rir, hem de kur­ban ke­ser. İkin­ci bir hu­sus, ka­dın er­kek di­nen bir­bi­rin­den ay­rı­dır, her­ke­sin ka­zan­cı ken­di­ne­dir. Di­ye­lim ki, ha­nı­mın 100 gram al­tı­nı var­sa, bor­cu da yok­sa di­nen zen­gin­dir, ze­kât ve­rir ve kur­ban ke­ser. Bay­ram gü­nü borç­lar mev­cut pa­ra­dan çı­ka­rı­lır, ge­ri­ye elin­de ni­sab ka­dar pa­ra ka­lan zen­gin de­mek­tir, kur­ban ke­ser. BAY­RAM­DAN SON­RA Su­al: Şu an­da ni­sab mik­ta­rı ma­lı ol­ma­yan an­cak Kur­ban Bay­ra­mın­dan he­men son­ra eli­ne ni­sab mik­ta­rın­dan çok faz­la pa­ra ge­çe­cek kim­se­nin kur­ban kes­me­si ge­re­kir mi? CE­VAP: Ge­rek­mez. Va­cib ol­ma­sı için, bay­ra­mın üçün­cü gü­nü eli­ne geç­me­si ge­re­kir. PA­RA VER­ME­DEN KES­TİR­MEK Su­al: İki bin li­ra ala­ca­ğı olup, elin­de pa­ra­sı ol­ma­yan kim­se, ala­ca­ğı olan şah­sa, (Bir hay­van 500 li­ra, be­nim için bir ta­ne kur­ban kes, 500 li­ra­yı da he­sa­bım­dan düş!) de­se ca­iz olur mu? CE­VAP: Evet, ca­iz olur. Hat­ta hiç ala­ca­ğı ol­ma­sa, ni­sa­ba ma­lik­se, bi­ri­ne, (be­nim için bir kur­ban kes!) de­se, o şa­hıs da kes­se, kes­ti­ren va­cib se­va­bı­na ka­vu­şur. AR­SA VE KUR­BAN Su­al: Kıy­me­ti ni­sa­bın üs­tün­de ar­sa­sı ola­nın kur­ban kes­me­si ge­re­kir mi? CE­VAP: Kur­ban kes­mek ge­rek­mez BOR­CU OLAN ZEN­GİN Su­al: 96 gr al­tı­nı ola­nın, bor­cu da var­sa, va­cib olan kur­ba­nı kes­me­si ge­re­kir mi? CE­VAP: Bor­cu olan, bor­cu­nu çı­kar­dık­tan son­ra ni­sa­bı bul­maz­sa, kur­ban kes­me­si ge­rek­mez. ALA­CAK VE ZE­KÂT Su­al: Ni­sa­bı aşan ala­ca­ğı olan kim­se­nin, baş­ka pa­ra­sı yok­sa kur­ban kes­me­si va­cib mi­dir? CE­VAP: Ala­cak­lar ze­kât­ta ol­du­ğu gi­bi ni­sa­ba dâ­hil edi­lir; ama elin­de pa­ra­sı, al­tı­nı ol­ma­yan kes­mez. ZEN­GİN OLAN KE­SER Su­al: Ge­li­ri iyi olan ba­ya­nın kur­ban kes­me­si ge­re­kir mi? Yok­sa eşi ke­ser­se ona ge­rek­mez mi? CE­VAP: Ni­sa­ba ma­lik ola­nın kes­me­si ge­re­kir. Ka­rı ko­ca zen­gin­se, iki­si­nin de kes­me­si ge­re­kir. İki­si de fa­kir­se iki­si­nin de kes­me­si ge­rek­mez. Ya­ni zen­gin olan ke­ser, fa­kir ola­nın kes­me­si ge­rek­mez. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT