BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nostaljik figürlerle revaçta

Nostaljik figürlerle revaçta

Kay­se­ri’nin Me­lik­ga­zi Be­le­di­ye­si, kent mer­ke­zin­de 50 nok­ta­ya Er­ci­yes Da­ğı, Dö­ner Küm­bet ve mey­ve ma­ke­tin­den “İn­san Hak­la­rı Şi­ka­yet Ku­tu­la­rı” koy­du.Kay­se­ri’nin Me­lik­ga­zi Be­le­di­ye­si, kent mer­ke­zin­de 50 nok­ta­ya Er­ci­yes Da­ğı, Dö­ner Küm­bet ve mey­ve ma­ke­tin­den “İn­san Hak­la­rı Şi­ka­yet Ku­tu­la­rı” koy­du. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mem­duh Bü­yük­kı­lıç, AB uyum sü­re­cin­de, va­tan­daş­la­rın is­tek, ar­zu ve şi­ka­yet­le­ri­nin il­gi­li bi­rim­ler­ce en kı­sa za­man­da de­ğer­len­di­ril­me­si­nin he­def­len­di­ği­ni be­lirt­ti. Bü­yük­kı­lıç, “Kay­ma­kam­lık­lar, es­ki­den va­tan­daş­la­rın şi­ka­yet, is­tek ve öne­ri­le­ri­ni al­mak için elek­trik di­rek­le­ri­ne ku­tu­lar yer­leş­tir­miş­ti. Fa­kat bu ku­tu­lar, hiç dik­kat çek­mi­yor­du ve va­tan­daş bu ku­tu­la­rın ne işe ya­ra­dı­ğı­nı da bil­mi­yor­du. Bu­nun üze­ri­ne bu ye­ni uy­gu­la­ma­yı baş­lat­tık” de­di. Be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri, va­tan­daş­la­rın her ko­nu­da is­tek, şi­ka­yet ve tek­lif­le­ri­ni bir ka­ğı­da ya­za­rak bu ku­tu­la­ra ata­bi­le­ce­ği­ni be­lir­tir­ken, Me­lik­ga­zi­li­ler ise ku­tu­la­rı şim­di­den çok sev­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92945
  % -0.37
 • 5.3981
  % -1.38
 • 6.1055
  % -1.4
 • 6.9138
  % -2.71
 • 210.234
  % -1.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT