BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Re­su­lul­la­hın hük­mü­ne ra­zı ol­ma­dı!

Re­su­lul­la­hın hük­mü­ne ra­zı ol­ma­dı!

Bir gün, Re­su­lul­lah efen­di­mi­ze, bir mü­na­fık ile bir Ya­hu­di, da­va ile gel­di­ler.Bir gün, Re­su­lul­lah efen­di­mi­ze, bir mü­na­fık ile bir Ya­hu­di, da­va ile gel­di­ler. Re­sul aley­his­se­lam, da­va­la­rı­nı din­le­di. Hak, Ya­hu­di­nin le­hin­de çık­tı. O mü­na­fık ra­zı ol­ma­yın­ca, Re­su­lul­lah o va­kit, on­la­ra “Ey ki­şi­ler! Ömer’e va­rın, si­zin da­va­nı­zı gör­sün!” di­ye bu­yur­du. On­lar, Haz­re­ti Ömer’e gel­di­ler. “Ne­ye gel­di­niz?” de­di. Mü­na­fık, “Bu Ya­hu­di ile da­vam var­dır” de­di. Haz­re­ti Ömer bu­yur­du ki: “Sa­hib-i İs­la­mi­yet var iken, ben bu da­va­yı, na­sıl gö­re­yim?” Mü­na­fık de­di ki: “Biz Re­su­lul­la­ha var­dık, da­va­yı Ya­hu­di’ye hü­küm ey­le­di. Ben ra­zı ol­ma­dım! Bu­nun için sa­na gön­der­di. He­men Haz­re­ti Ömer on­la­ra, “Siz bi­raz bek­le­yin, ben da­va­nı­zı, şim­di hal­le­de­rim” de­di ve içe­ri­ye git­ti. Bi­raz son­ra, ete­ği­nin al­tın­da, bir kı­lıç­la bun­la­rın ya­nı­na gel­di, kı­lı­cı çek­ti­ği gi­bi o mü­na­fı­kın boy­nu­nu uçur­du ve “Re­su­lul­la­hın hük­mü­ne ra­zı ol­ma­ya­nın ha­li bu­dur” de­di. İş­te bun­dan do­la­yı, “hak­kı ba­tıl­dan ayırt eden” ma­na­sı­na ken­di­si­ne “Ömer-ül-Fa­ruk” de­nil­di. Mü­na­fık­lar hak­kın­da, Be­ka­ra su­re­si­nin se­ki­zin­ci aye­tin­de mea­len “İn­san­lar­dan ba­zı­la­rı, biz Al­la­hü te­ala­ya ve kı­ya­met gü­nü­ne inan­dık der­ler. Hal­bu­ki on­lar, iman et­miş de­ğil­ler­dir” bu­yu­rul­muş­tur. Kur’an-ı ke­rim­de mü­na­fık­lar hak­kın­da, biz­zat mü­na­fık­lar­dan bah­se­den otuz iki uzun âyet var­dır. Ay­rı­ca ni­fak­tan, mü­na­fık­lık­tan, gü­nah­kâr­lar­dan bah­se­den ayet­ler de çok­tur. Gü­nah­kâr­lar hak­kın­da Zü­mer su­re­si­nin el­li üçün­cü aye­tin­de mea­len “Ey Re­su­lüm! Be­nim ta­ra­fım­dan mü­min­le­re söy­le: Ey be­nim gü­nah­ta ne­fis­le­ri üze­ri­ne is­raf eden (had­di aşan) kul­la­rım. Al­la­hü te­ala­nın rah­me­tin­den ümit kes­me­yin! Al­la­hü tea­la bü­tün gü­nah­la­rı mag­fi­ret eder. Mu­hak­kak ki, Al­la­hü tea­la Ga­fur­dur, ya­ni çok mag­fi­ret edi­ci­dir. Ra­him­dir, ya­ni çok mer­ha­met­li­dir” bu­yu­rul­muş­tur. Ab­dü­la­ziz Deh­le­vi bu­yur­du ki: “Es­hab-ı ki­ram ara­sın­da mü­na­fık­lar var­dı. Bun­lar ön­ce­le­ri bel­li de­ğil­di. Fa­kat, Pey­gam­ber efen­di­mi­zin son se­ne­le­rin­de, mü­min­ler mü­na­fık­lar­dan ay­rıl­dı. Re­su­lul­lah ve­fat et­tik­ten az son­ra, bu mü­na­fık­lar­dan kim­se ha­yat­ta kal­ma­dı. Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT