BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vergiler düşüyor

Vergiler düşüyor

Hü­kü­met, e­ko­no­mik ted­bir­ler pa­ke­tin­de, şir­ket bir­leş­me­le­ri­ne ku­rum­lar ver­gi­si is­tis­na­sı ge­ti­re­cek. Tü­ke­ti­ci k­re­di fa­iz­le­ri­nin bir bö­lü­mü­nü Ha­zi­ne üstlenecekHü­kü­met, e­ko­no­mik ted­bir­ler pa­ke­tin­de, şir­ket bir­leş­me­le­ri­ne ku­rum­lar ver­gi­si is­tis­na­sı ge­ti­re­cek. Tü­ke­ti­ci k­re­di fa­iz­le­ri­nin bir bö­lü­mü­nü Ha­zi­ne üstlenecek Eko­no­mi yö­ne­ti­mi­nin üze­rin­de ça­lış­tı­ğı eko­no­mik ted­bir­ler pa­ke­tin­de yer alan ba­zı dü­zen­le­me­ler net­leş­me­ye baş­la­dı. Ban­ka­cı­lık sis­te­mi­ni ra­hat­lat­ma­ya ve ih­ra­cat­çı­lar ile kü­çük ve or­ta boy iş­let­me­le­ri (KO­Bİ) des­tek­le­me­ye dö­nük çe­şit­li hu­sus­la­rın bu­lun­du­ğu pa­ket­te, kü­re­sel ma­li kriz­le bir­lik­te Tür­ki­ye’de zor du­ru­ma dü­şen şir­ket­le­rin bir­leş­me­si­ni teş­vi­ke yö­ne­lik ver­gi dü­zen­le­me­le­ri­ne de yer ve­ri­li­yor. Pa­ket, is­tih­da­mın teş­vi­ki ve bu çer­çe­ve­de iş­ten çı­kar­ma­la­rın önü­ne ge­çil­me­si­ni ön­gö­ren ko­nu­la­rı da kap­sı­yor. Eko­no­mik ted­bir­ler pa­ke­tiy­le ge­ti­ril­me­si dü­şü­nü­len ve eko­no­mi yö­ne­ti­min­de ele alı­nan ba­zı dü­zen­le­me­ler şöy­le: >> Zor du­ru­ma dü­şen şir­ket­le­rin bir­leş­me­si­ni özen­dir­mek için, 1 ya da 2 yıl sü­rey­le ku­rum­lar ver­gi­si is­tis­na­sı uy­gu­la­nması planlanıyor. >> Fir­ma­la­rın, yurt dı­şın­dan kul­lan­dı­ğı kre­di­le­rin ku­rum­lar ver­gi­si sto­pa­jı yüz­de 10’dan sı­fı­ra in­di­ri­le­cek. Oran en faz­la yüz­de 1-2 ola­bi­le­ce­k. >> Uzun va­de­li mev­du­atın teş­vi­ki için, bu tür mev­du­at­ta­ki sto­paj oran­la­rı­nın aşa­ğı çe­kil­me­si dü­şü­nü­lü­yor. >> Yer­li ürün alın­mak şartıyla ko­nut, ara­ba ve be­yaz eş­ya da­hil tü­ke­ti­ci kre­di fa­iz­le­ri­nin yüz­de 30 ya da 50’lik bö­lü­mü­nün, 1 yıl Ha­zi­ne ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­sı dü­şü­nü­lü­yor. >> Ya­tı­rım or­tak­lık­la­rı ve fon­la­rı­nın iş­lem­ler­de el­de et­tik­le­ri ka­zanç­lar üze­rin­den öde­dik­le­ri yüz­de 5 ora­nın­da­ki ban­ka si­gor­ta mu­ame­le­le­ri ver­gi­si de sı­fır­la­na­cak. ­KO­Bİ’LE­RE EK DES­TEK Exim­bank ve Tür­ki­ye Kal­kın­ma Ban­ka­sı ara­cı­lı­ğıy­la ih­ra­cat­çı­la­ra ve KO­Bİ’le­re ek des­tek sağ­la­na­cak. Bu yıl 2 mil­yar do­lar olan Ha­zi­ne ga­ran­ti li­mi­ti, 3 mil­yar do­lar­dan 4 mil­yar do­la­ra çı­ka­cak Bü­yü­me tah­mi­nin­de de­ği­şik­lik yok Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, bü­yü­me tah­min­le­ri­nin yüz­de 4 ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ile­ri­de bel­li za­man­lar­da re­vi­ze­le­re gi­di­le­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Ac­ti­ve Aca­demy ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Al­tın Zir­ve­si sı­ra­sın­da ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ran Una­kı­tan, OECD’nin açık­la­dı­ğı ra­por­da yer alan bü­yü­me tah­mi­ni­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne, tah­min­le­rin bel­li za­man­lar ya­pıl­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. DÜN­YA DE­Ğİ­Şİ­YOR Büt­çe­yi ha­zır­lar­ken or­ta va­de­li plan üze­rin­de dur­duk­la­rı­nı, or­ta va­de­li plan­la­rın­da bü­yü­me ön­gö­rü­le­ri­nin yüz­de 4 ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Una­kı­tan, “Dün­ya­nın eko­no­mik du­ru­mu di­na­mik bir şe­kil­de de­ği­şi­yor. Bı­rak ay­dan aya de­ğiş­me­yi, gün­lük de­ğiş­me­le­ri gö­rü­yo­ruz. İle­ri­de bun­lar­la il­gi­li bir tah­min de­ği­şik­li­ği olur­sa, za­ten re­vi­ze­le­re gi­di­lir” dedi. OTURUR KONUŞURUZ Ama iki­de bir ‘OECD şöy­le de­di, hay­di biz de de­ğiş­ti­re­lim. IMF böy­le de­di, biz de de­ğiş­ti­re­lim gibi tahminlerle tahminlerin değişmeyeceğini belirten Bakan Unakıtan, “Bi­zim şu an­da­ki bü­yü­me tah­min­le­ri­miz yüz­de 4’tür. İle­ri­de bel­li za­man­lar­da re­vi­ze­le­re gi­di­le­bi­lir. Plan re­vi­ze­le­ri­ne gi­di­le­bi­lir. Eğer öy­le bir un­sur söz ko­nu­su olur­sa, bi­zim uz­man­la­rı­mız tah­min­le­rin­de her­han­gi bir de­ği­şik­lik ya­par­sa, otu­rur on­la­rı ko­nu­şu­ruz. Ona gö­re re­vi­ze­ler ya­pı­la­bi­lir. Fa­kat şu gün­de­ki bi­zim pla­nı­mız, pro­je­le­ri­miz ve kal­kın­ma­da­ki tah­mi­ni­miz bu­dur” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT