BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > IMF ma­li a­yar­la­ma­lar ­ko­nu­sun­da ıs­rar­cı

IMF ma­li a­yar­la­ma­lar ­ko­nu­sun­da ıs­rar­cı

Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, “IMF ma­li ayar­la­ma­lar ko­nu­sun­da ıs­rar edi­yor, 2001 yı­lın­da bu tür ted­bir­ler doğ­ru olur­du çün­kü Tür­ki­ye’nin sür­dü­rü­le­bi­lir bir borç sı­kın­tı­sı var­dıDev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, “IMF ma­li ayar­la­ma­lar ko­nu­sun­da ıs­rar edi­yor, 2001 yı­lın­da bu tür ted­bir­ler doğ­ru olur­du çün­kü Tür­ki­ye’nin sür­dü­rü­le­bi­lir bir borç sı­kın­tı­sı var­dı. Şim­di ise borç­lar­da sür­dü­rü­le­bi­lir­lik prob­le­mi yok” de­di. Ya­tı­rım­la­rın azal­dı­ğı bir or­tam­da IMF ile ya­pı­la­cak bir prog­ra­mın gü­ve­ni ye­ni­den te­sis et­mek ve li­ki­di­te­yi can­lan­dır­mak için ter­cih edi­le­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Şim­şek, IMF ile ya­pı­la­cak prog­ra­mın Tür­ki­ye’nin le­hi­ne ol­ma­sı du­ru­mun­da ya­rar­lı ola­ca­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT