BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > IMF ma­li a­yar­la­ma­lar ­ko­nu­sun­da ıs­rar­cı

IMF ma­li a­yar­la­ma­lar ­ko­nu­sun­da ıs­rar­cı

Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, “IMF ma­li ayar­la­ma­lar ko­nu­sun­da ıs­rar edi­yor, 2001 yı­lın­da bu tür ted­bir­ler doğ­ru olur­du çün­kü Tür­ki­ye’nin sür­dü­rü­le­bi­lir bir borç sı­kın­tı­sı var­dıDev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, “IMF ma­li ayar­la­ma­lar ko­nu­sun­da ıs­rar edi­yor, 2001 yı­lın­da bu tür ted­bir­ler doğ­ru olur­du çün­kü Tür­ki­ye’nin sür­dü­rü­le­bi­lir bir borç sı­kın­tı­sı var­dı. Şim­di ise borç­lar­da sür­dü­rü­le­bi­lir­lik prob­le­mi yok” de­di. Ya­tı­rım­la­rın azal­dı­ğı bir or­tam­da IMF ile ya­pı­la­cak bir prog­ra­mın gü­ve­ni ye­ni­den te­sis et­mek ve li­ki­di­te­yi can­lan­dır­mak için ter­cih edi­le­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Şim­şek, IMF ile ya­pı­la­cak prog­ra­mın Tür­ki­ye’nin le­hi­ne ol­ma­sı du­ru­mun­da ya­rar­lı ola­ca­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116432
  % 0.85
 • 3.9267
  % -0.34
 • 4.8216
  % -0.77
 • 5.5036
  % -0.3
 • 165.611
  % -0.62
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT