BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Po­la­ris’ten her ürüne ayrı oranda in­di­rim

Po­la­ris’ten her ürüne ayrı oranda in­di­rim

Se­zo­nun tüm trend­le­ri­ni yan­sıt­tı­ğı ayak­ka­bı, bot ve çiz­me ko­lek­si­yo­nun­da 5 nok­ta ra­hat­lı­ğı su­nan Po­la­ris, bay­ram alış­ve­riş­le­ri için ara­lık ayı bo­yun­ca in­di­rim ya­pı­yor.Se­zo­nun tüm trend­le­ri­ni yan­sıt­tı­ğı ayak­ka­bı, bot ve çiz­me ko­lek­si­yo­nun­da 5 nok­ta ra­hat­lı­ğı su­nan Po­la­ris, bay­ram alış­ve­riş­le­ri için ara­lık ayı bo­yun­ca in­di­rim ya­pı­yor. Po­la­ris’ten sa­tın alı­nan ikin­ci ürün yüz­de 30, üçün­cü ürün ise yüz­de 40 in­di­rim­li. Can­lı renk­le­ri kul­lan­dı­ğı ayak­ka­bı mo­del­le­ri ile Po­la­ris, ev içi ter­lik mo­del­le­ri, ba­bet-çan­ta ta­kım­la­rı, cüz­dan, ke­mer, sa­at, ayak­ka­bı ba­kım ürün­le­ri gi­bi ak­se­su­ar se­çe­nek­le­ri ile hizmet veriyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT