BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VİZYONDAKİLER

VİZYONDAKİLER

İlk se­ri­si 2005 yı­lın­da çe­ki­len ani­mas­yon fil­mi Ma­da­gas­kar dün­ya si­ne­ma­la­rın­da 532 mil­yon 680 bin 671 do­lar ha­sı­lat el­de et­miş­ti.HAZIRLAYAN: M. Kurtbay Önür kurtbay.onur@tg.com.tr MA­DA­GAS­KAR-2 Safari zamanı İlk se­ri­si 2005 yı­lın­da çe­ki­len ani­mas­yon fil­mi Ma­da­gas­kar dün­ya si­ne­ma­la­rın­da 532 mil­yon 680 bin 671 do­lar ha­sı­lat el­de et­miş­ti. Fil­min ikin­ci se­ri­sin­de ise se­vim­li kah­ra­man­la­rı­mız Alex, Marty, Mel­man, Glo­ri­a, Kral Ju­li­en, Ma­uri­ce, pen­gu­en­ler ve şem­pan­ze­ler, ken­di­le­ri­ni de­va­sa ada Ma­da­gas­kar sa­hil­le­ri­ne çık­mış bu­lur­lar. New York­lu kah­ra­man­la­rı­mız bu en­ge­li aş­mak için iş­le­ye­ce­ği­ni dü­şün­dük­le­ri bir plan ge­liş­tir­miş­ler­dir. Ye­re ça­kıl­mış es­ki bir uça­ğı ele alan pen­gu­en­ler, bir asker gibi ta­mir eder­ler. Uça­ğa bin­dik­le­rin­de Af­ri­ka’nın uç­suz bu­cak­sız düz­lük­le­ri­ni do­la­şıp her ye­ri gö­re­cek ka­dar uzun sü­re ha­va­da kal­ma­yı ba­şa­ra­maz­lar. New York’ta­ki hay­va­nat bah­çe­sin­de do­ğup bü­yü­müş kah­ra­man­la­rı­mız, Af­ri­ka ma­ce­ra­sın­da ha­yat­la­rın­da ilk de­fa ken­di cins­le­rin­den hay­van­lar­la kar­şı­la­şa­cak­tır. Filmin künyesi O­ri­ji­nal A­dı: Ma­da­gas­kar-2 Es­ca­pe Yö­net­men­ler: E­ric Dar­nell, Tom McG­rath Tü­rü: A­ni­mas­yon Bu a­jan­lar çok gül­dü­re­cek! CI­A’de ça­lı­şan Os­bor­ne Cox, gö­re­vi­ne son ve­ril­di­ği­ni öğ­ren­di­ğin­de hiç de hoş kar­şı­la­maz. Ya­şa­dı­ğı şeh­re dö­nüp ken­di­ni ha­tı­ra­la­rı­nı yaz­ma­ya adar. Bir gün anı­la­rı­nın bu­lun­du­ğu CD, spor sa­lo­nun­da ça­lı­şan Lin­da ve Chad’in eli­ne ge­çer. Ve Os­bor­ne’a şantaj yapmaya kalkan Chad işleri çığrından çıkarır. Filmin künyesi A­RA­MIZ­DA CA­SUS VAR O­ri­ji­nal A­dı: Burn Af­ter Re­a­ding Yö­net­men: Co­el kar­deş­ler O­yun­cu­lar: John Mal­ko­vich, Ge­or­ge C­lo­o­ney, B­rad Pitt Tü­rü: Ko­me­di Bir e­ği­tim mü­ca­de­le­si Fran­çis Be­ga­ude­au ad­lı ya­za­rın, öğ­ret­men­lik yıl­la­rın­da yaz­dı­ğı En­tre Lers Murs ad­lı ro­ma­nın­dan uyar­la­nan film­de, bir öğ­ret­me­nin ver­di­ği eği­tim mü­ca­de­le­si ko­nu edi­li­yor. Fran­ço­is ve öğ­ret­men ar­ka­daş­la­rı, ye­ni öğ­re­tim yı­lı­na ha­zır­lan­mak­ta­dır. Öğ­ren­ci­le­re kar­şı son de­re­ce iyi ni­yet­li­dir­ler an­cak sı­nıf­ta sık sık kül­tür ve fi­kir ça­tış­ma­la­rı ya­şa­nır. Fran­ço­is, öğ­ren­ci­le­ri­nin gay­ret­li ve bir­bi­ri­ne kar­şı say­gı­lı ol­ma­sı ko­nu­sun­da ıs­rar­cı­dır. An­cak me­tod­la­rı­na kar­şı çı­kan öğ­ren­ci­le­re koy­du­ğu ku­ral­la­rı göz­den ge­çir­mek zo­run­da ka­la­cak­tır. Filmin künyesi SI­NIF O­ri­ji­nal A­dı: T­he C­lass Yö­net­men: La­u­rent Can­tet Se­nar­yo: La­u­rent Can­tet, F­ran­ço­is Be­ga­u­de­a­u Tü­rü: D­ra­ma
Kapat
KAPAT