BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Me­mu­ra ma­a­şı bay­ram ön­ce­sin­de

Me­mu­ra ma­a­şı bay­ram ön­ce­sin­de

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, me­mu­ra bay­ram ön­ce­si ma­aş müj­de­si ver­di.Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, me­mu­ra bay­ram ön­ce­si ma­aş müj­de­si ver­di. Bu­na gö­re, ay­lık­la­rı­nı per­so­nel ka­nu­na gö­re al­mak­ta o­lan ka­mu gö­rev­li­le­ri­ne, 15 A­ra­lık 2008 ta­ri­hin­de ö­den­me­si ge­re­ken tüm hak e­diş­le­ri, 2 A­ra­lık 2008 ta­ri­hin­de a­vans o­la­rak ö­de­ne­cek. Ka­mu ku­ru­luş­la­rın­da ça­lı­şan söz­leş­me­li per­so­nel, iş­çi ve di­ğer per­so­nel hak­kın­da da ay­nı şe­kil­de iş­lem ya­pı­la­cak. Ge­nel­ge­ye gö­re, söz ko­nu­su iş­lem­le­rin ya­pıl­ma­sın­da her­han­gi bir ak­sa­ma­ya mey­dan ve­ril­me­me­si hu­su­sun­da tüm bi­rim­ler bü­tün ted­bir­le­ri a­la­cak­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT