BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ver­gi tak­sidi için son gün

Ver­gi tak­sidi için son gün

Ver­gi borç­la­rı i­le pa­ra ce­za­la­rı­nın yıl­lık yüz­de 3 te­cil fa­i­zi i­le tak­sit­len­di­ril­me­si uy­gu­la­ma­sın­dan ya­rar­lan­mak is­te­yen mü­kel­lef­le­rin baş­vu­ru­la­rı bu­gün ak­şam so­na e­re­cek.Ver­gi borç­la­rı i­le pa­ra ce­za­la­rı­nın yıl­lık yüz­de 3 te­cil fa­i­zi i­le tak­sit­len­di­ril­me­si uy­gu­la­ma­sın­dan ya­rar­lan­mak is­te­yen mü­kel­lef­le­rin baş­vu­ru­la­rı bu­gün ak­şam so­na e­re­cek. 1 Ey­lül 2008 ta­ri­hi i­ti­ba­rıy­le va­de­si gel­di­ği hal­de ö­den­me­miş o­lan, ver­gi da­i­re­le­rin­ce ta­kip ve tah­sil e­di­len, 2008 yı­lı ge­lir ve ka­zanç­la­rı i­çin ta­hak­kuk e­den ge­çi­ci ver­gi i­le bir­lik­te ö­den­me­si ge­re­ken dam­ga ver­gi­si ha­riç, bü­tün am­me a­lac­ka­la­rı­nı kap­sı­yor. Baş­vu­ran­la­rın borç­la­rı 18 ay sü­re i­le tak­sit­ler­di­ri­li­yor, nor­mal şart­lar­da yüz­de 24 o­lan te­cil fa­i­zi ye­ri­ne de yüz­de 3 te­cil fa­i­zi iş­le­ti­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT