BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rus­ya i­le ye­ni dö­nem

Rus­ya i­le ye­ni dö­nem

Rus­ya i­le Gür­cis­tan a­ra­sın­da ya­şa­nan Gü­ney O­set­ya k­ri­zin­de den­ge­li bir po­li­ti­ka iz­le­yen ve böl­ge­de ba­rış ve is­tik­ra­rın sağ­lan­ma­sı i­çin “Kİ­İP” teklifini gün­de­me ge­ti­ren An­ka­ra i­le Mos­ko­va a­ra­sın­da ye­ni dö­ne­min ka­pı­la­rı a­çı­lı­yor.Rus­ya i­le Gür­cis­tan a­ra­sın­da ya­şa­nan Gü­ney O­set­ya k­ri­zin­de den­ge­li bir po­li­ti­ka iz­le­yen ve böl­ge­de ba­rış ve is­tik­ra­rın sağ­lan­ma­sı i­çin “Kİ­İP” teklifini gün­de­me ge­ti­ren An­ka­ra i­le Mos­ko­va a­ra­sın­da ye­ni dö­ne­min ka­pı­la­rı a­çı­lı­yor. > Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA Tür­ki­ye ile Rus­ya ara­sın­da üst dü­zey zi­ya­ret­ler­le ye­ni bir dö­nem baş­lı­yor. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ka­sı­mın so­nun­da Rus­ya’ya, Vla­di­mir Pu­tin ise ye­ni se­ne­nin ba­şın­da Tür­ki­ye’ye ge­le­cek. Cum­hur­baş­ka­nı Gül 26-28 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da Mos­ko­va’da te­mas­lar­da bu­lu­na­cak ve Dev­let Baş­ka­nı Di­mit­riy Med­ve­dev, Baş­ba­kan Vla­di­mir Pu­tin, Rus­ya Par­la­men­to­su üst ka­na­dı Fe­de­ral Kon­sey Baş­ka­nı Ser­gey Mi­ra­nov, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ser­gey Lav­rov ile gö­rü­şe­cek. Gö­rüş­me­ler­de iki ül­ke ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin tüm bo­yut­la­rı ile Kaf­kas­lar­da­ki son ge­liş­me­ler ele alı­na­cak. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Tür­ki­ye ile Rus­ya’nın iki önem­li kom­şu ve ti­ca­ret part­ne­ri ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak iki ül­ke ara­sın­da var olan ti­ca­ret hac­mi­nin da­ha da art­tı­rı­la­bi­le­ce­ği me­sa­jı­nı ve­re­cek. Ge­çen yıl Tür­ki­ye-Rus­ya top­lam ti­ca­ret hac­mi 28 mil­yar do­lar ola­rak ger­çek­leş­miş­ti. Gö­rüş­me­de ay­rı­ca Kaf­kas­ya İs­tik­rar ve İş­bir­li­ği Plat­for­mu (Kİ­İP) öne­ri­si de de­ğer­len­di­ri­le­cek. TA­TA­RİS­TAN’A GE­ÇE­CEK Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Rus­ya’da­ki te­mas­la­rı­nın son gü­nün­de Ta­ta­ris­tan’ın baş­ken­ti Ka­zan’a ge­çe­cek. Ta­ta­ris­tan’da Cum­hur­baş­ka­nı Min­ti­mer Şay­mi­yev ile gö­rü­şe­cek. Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün bu­ra­da Ta­tar Türk­le­ri ile de bir ara­ya gel­me­si bek­le­ni­yor. Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün Irak­lı­la­rın me­rak­la bek­le­dik­le­ri Irak zi­ya­re­ti­nin ise ye­ni yı­la kal­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Irak zi­ya­re­ti­nin bu yıl ­so­nun­da da ger­çek­leş­ti­rile­bi­le­ce­ği de­ğer­len­di­ri­li­yor. Bu zi­ya­re­tin gü­nü­bir­lik ola­ca­ğı ifa­de edi­li­yor. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Or­ta Do­ğu me­se­le­si­nin çö­zül­me­sin­de ol­duk­ça yo­ğun me­sai har­ca­yan ve böl­ge­ye sık sık zi­ya­ret­ler­de bu­lu­nan Gül’ün cum­hur­baş­ka­nı ola­rak İs­ra­il-Fi­lis­tin’e ya­pa­ca­ğı ilk res­mi zi­ya­re­ti­ni 5-8 Ocak ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­tir­me­si plan­la­nı­yor.
Kapat
KAPAT