BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > RBC DER­Gİ­Sİ: Tür­ki­ye st­ra­te­jik ­müt­te­fik o­la­bi­lir

RBC DER­Gİ­Sİ: Tür­ki­ye st­ra­te­jik ­müt­te­fik o­la­bi­lir

Rus­ya’nın say­gın ay­lık e­ko­no­mi der­gi­le­rin­den RBC, Tür­ki­ye ve Rus­ya a­ra­sın­da­ki as­ke­ri iş bir­li­ği­nin ö­ne­mi­ne dik­kat çe­ke­rek, Mos­ko­va’nın An­ka­ra gi­bi bir müt­te­fi­ke ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu bil­dir­di.Rus­ya’nın say­gın ay­lık e­ko­no­mi der­gi­le­rin­den RBC, Tür­ki­ye ve Rus­ya a­ra­sın­da­ki as­ke­ri iş bir­li­ği­nin ö­ne­mi­ne dik­kat çe­ke­rek, Mos­ko­va’nın An­ka­ra gi­bi bir müt­te­fi­ke ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Der­gi­nin bu ay­ki sa­yı­sın­da Rus fi­lo­su­na a­it as­ke­ri ge­mi­le­rin e­kim a­yın­da Ak­saz-­Ka­ra­a­ğaç li­ma­nı­na git­me­le­riy­le baş­la­yan as­ke­ri zi­ya­re­tin, Tür­ki­ye i­le Rus­ya’nın bu a­lan­da­ki or­tak­lı­ğı­nın baş­lan­gı­cı­nı o­luş­tu­ra­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT