BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AV­RU­PA PAR­LA­MEN­TO­SU’N­DAN DTP­YE UYARI: Te­rö­rist­ler­le a­ra­nıza me­sa­fe ko­yun

AV­RU­PA PAR­LA­MEN­TO­SU’N­DAN DTP­YE UYARI: Te­rö­rist­ler­le a­ra­nıza me­sa­fe ko­yun

Av­ru­pa Par­la­men­to­su (AP) Tür­ki­ye Ra­por­tö­rü Ri­a Oo­men-Ru­ij­ten ta­ra­fın­dan ka­le­me alı­nan Tür­ki­ye ra­po­ru tas­la­ğın­da, “Er­ge­ne­kon” sa­nık­la­rı­nın yar­gı­lan­ma­ya baş­lan­ma­sın­dan mem­nu­ni­yet du­yul­du­ğu be­lir­ti­le­rek, “ör­gü­tün dev­let ku­rum­la­rı­na sı­zan uzan­tı­la­rı­nın bü­tü­nüy­le or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı için so­ruş­tur­ma­nın sür­dü­rül­me­si” çağ­rı­sı ya­pı­lı­yor.> BRÜK­SEL Av­ru­pa Par­la­men­to­su (AP) Tür­ki­ye Ra­por­tö­rü Ri­a Oo­men-Ru­ij­ten ta­ra­fın­dan ka­le­me alı­nan Tür­ki­ye ra­po­ru tas­la­ğın­da, “Er­ge­ne­kon” sa­nık­la­rı­nın yar­gı­lan­ma­ya baş­lan­ma­sın­dan mem­nu­ni­yet du­yul­du­ğu be­lir­ti­le­rek, “ör­gü­tün dev­let ku­rum­la­rı­na sı­zan uzan­tı­la­rı­nın bü­tü­nüy­le or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı için so­ruş­tur­ma­nın sür­dü­rül­me­si” çağ­rı­sı ya­pı­lı­yor. AP Dış İliş­ki­ler Ko­mi­te­si üye­le­ri­ne su­nu­lan tas­lak bel­ge­de, Tür­ki­ye’nin AB re­form­la­rın­da son 3 yıl­dır de­vam eden ya­vaş­la­ma­dan en­di­şe du­yul­du­ğu be­lir­ti­ldi. AP Dış İliş­ki­ler Ko­mi­te­si üye­le­ri­ne su­nu­lan tas­lak bel­ge­de, PKK ve di­ğer te­rör ör­güt­le­ri­nin Tür­ki­ye top­rak­la­rın­da­ki te­rör ey­lem­le­ri kı­na­na­rak, “te­rör­le mü­ca­de­le­sin­de Tür­ki­ye ile da­ya­nış­ma için­de olun­du­ğu” tek­rar edi­li­yor. Te­rör ör­gü­tü PKK’nın “der­hal ve ön ko­şul­suz” si­lah bı­rak­ma­sı is­te­ni­len ra­por­da, Irak’ın ku­ze­yin­de­ki böl­ge­sel yö­ne­tim da­hil Tür­ki­ye ile Irak ma­kam­la­rı ara­sın­da ge­liş­ti­ri­len di­ya­log ve iş ­bir­li­ği­nin mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­dı­ğı be­lir­ti­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT