BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hindistan'da terör turistleri vurdu: 125 ölü

Hindistan'da terör turistleri vurdu: 125 ölü

Teknelerle gelip Hin­dis­tan’ın fi­nans mer­ke­zi Bombay ken­tini basan si­lah­lı ki­şi­ler 10 ay­rı yer­de saldırı düzenledi. 125 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. 350’ye ya­kın ki­şi ya­ra­lan­dı. Re­hi­ne­ler a­ra­sın­da bir de Türk var.Teknelerle gelip Hin­dis­tan’ın fi­nans mer­ke­zi Bombay ken­tini basan si­lah­lı ki­şi­ler 10 ay­rı yer­de saldırı düzenledi. 125 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. 350’ye ya­kın ki­şi ya­ra­lan­dı. Re­hi­ne­ler a­ra­sın­da bir de Türk var. Hin­dis­tan, kan­lı te­rör sal­dı­rı­sıy­la sar­sıl­dı. Ül­ke­nin fi­nans mer­ke­zi Bom­bay şeh­rin­de dü­zen­le­nen sal­dı­rı­da 125 ki­şi öl­dü, 350’ye ya­kın ki­şi ya­ra­lan­dı. De­niz­den tek­ne­ler­le gel­dik­le­ri şe­hir­de 2 ve 4’er­li grup­lar ha­lin­de oto­ma­tik si­lah­lar­la rast­ge­le yay­lım ate­şi açan ve el bom­ba­la­rıy­la ara­la­rın­da 5 yıl­dız­lı otel­le­rin de bu­lun­du­ğu bir­çok ye­ri ba­san te­rö­rist­ler; eş za­man­lı ola­rak 10 ay­rı me­kan­da sal­dı­rı dü­zen­le­di. Sal­dı­rı­yı ken­di­le­ri­ni adı du­yul­ma­yan Dec­can Mu­ja­hi­de­en ola­rak ta­nı­tan grup üst­len­di. Sal­dır­gan­lar­dan bi­ri, ha­pis­te­ki Müs­lü­man­la­rın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. REHİNELERDEN 9’U TÜRK ÇIKTI Sal­dı­rı­nın ol­du­ğu Tac Ma­hal ote­li 20 sa­at sü­ren ça­tış­ma­la­rın ar­dın­dan kon­trol al­tı­na alın­dı. Ça­tış­ma­da sal­dır­gan­lar­dan 8’ini öl­dür­dü, 9 şüp­he­li­yi de tu­tuk­la­dı. Tür­ki­ye’nin Ye­ni Del­hi Bü­yü­kel­çi­si Le­vent Bil­man, 9 Türk va­tan­da­şı­nın otel­de mah­sur kal­dı­ğı­nı, ancak bunların 8’inin kurtarıldığını söyledi. Bil­man: “On­la­rı gü­ven­lik­li bir böl­ge­ye nak­let­tik. An­cak otel­de 1 va­tan­da­şı­mız mah­sur du­rum­da” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT