BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sü­zer P­la­za’ya kültür merkezi

Sü­zer P­la­za’ya kültür merkezi

İs­tan­bul’da iş ha­ya­tı­nın önem­li me­kan­la­rın­dan olan Sü­zer Pla­za mo­dern bir kültür mer­ke­zi­ne ka­vuş­tu. Sü­zer Pla­za’nın gi­riş ka­tın­da fark­lı bir kon­sept­le dü­zen­le­nen ya­şam ala­nı dü­zen­le­nen tö­ren­le açıl­dı.İs­tan­bul’da iş ha­ya­tı­nın önem­li me­kan­la­rın­dan olan Sü­zer Pla­za mo­dern bir kültür mer­ke­zi­ne ka­vuş­tu. Sü­zer Pla­za’nın gi­riş ka­tın­da fark­lı bir kon­sept­le dü­zen­le­nen ya­şam ala­nı dü­zen­le­nen tö­ren­le açıl­dı. Tö­re­ne sa­nat, iş ve ce­mi­yet ha­ya­tın­dan çok sa­yı­da ki­şi ka­tıl­dı. Sü­zer Pla­za ya­şam ala­nı dün­ya­ca ün­lü res­to­ran ve ka­fe­le­rin ya­nı sı­ra si­ne­ma, ti­yat­ro ve ser­gi sa­lon­la­rı­nı bir ara­ya ge­ti­ri­yor. Ya­şam ala­nın­da Bi­ce Res­ta­urant, Mi­ca Lo­un­ge, Mo­ri ve Ca­fe Crown gi­bi ün­lü res­ta­urant ve ca­fe mar­ka­la­rı seç­kin müş­te­ri­le­re hiz­met ve­re­cek. Ay­rı­ca Sü­zer Gru­bu’nun des­te­ğiy­le ha­ya­ta ge­çen Sü­zer Sa­nat Mer­ke­zi’nde de sa­nat ve sa­nat­çı bir ara­ya ge­le­cek. Ay­rı­ca ya­şam ala­nı mer­ke­zin­de AFM si­ne­ma sa­lo­nu da si­ne­ma se­ver­le­rin hiz­me­tin­de ola­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93314
  % 0.65
 • 5.4683
  % -0.28
 • 6.1783
  % -0.2
 • 7.0833
  % -0.21
 • 211.201
  % -0.23
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT