BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Sul­ta­nah­met’ten bir PRENS geç­ti

Sul­ta­nah­met’ten bir PRENS geç­ti

Tür­ki­ye zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da An­ka­ra’da ge­çir­di­ği 2 gü­nün ar­dın­dan ilk de­fa İs­tan­bul’a ge­len Nor­veç Ve­li­aht Pren­si Haa­kon, Sul­ta­nah­met mey­da­nın­da­ki ta­ri­hi me­kan­la­rı gez­di.Tür­ki­ye zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da An­ka­ra’da ge­çir­di­ği 2 gü­nün ar­dın­dan ilk de­fa İs­tan­bul’a ge­len Nor­veç Ve­li­aht Pren­si Haa­kon, Sul­ta­nah­met mey­da­nın­da­ki ta­ri­hi me­kan­la­rı gez­di. Be­ra­be­rin­de­ki he­yet­le kal­dı­ğı Hyatt Re­gency Otel’den, Aya­sof­ya Mü­ze­si’ne ge­len Prens Haa­kon’u, mü­ze mü­dü­rü Mus­ta­fa Ak­ka­ya kar­şı­la­dı. Ak­ka­ya, Prens Haa­kon’u, dün­ya­nın 8. ha­ri­ka­sı ola­rak ta­nım­la­nan Aya­sof­ya Mü­ze­si’nde ağır­la­mak­tan mut­lu­luk duy­du­ğu­nu söy­le­di. Ba­sı­nın alın­ma­dı­ğı ge­zi 30 da­ki­ka sür­dü. Haa­kon, da­ha son­ra Sul­ta­nah­met Ca­mi­si’ne geç­ti. Ca­mi önün­de ba­sın men­sup­la­rı­na poz ve­ren Haa­kon, 15 da­ki­ka sü­ren ge­zi­nin ar­dın­dan kal­dı­ğı ote­le dön­dü. Prens Haa­kon “Nor­veç-Tür­ki­ye De­niz­ci­lik Fo­ru­mu 2008”in açı­lı­şı­na da ka­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT