BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vatikan ve Ermeni

Vatikan ve Ermeni

Pa­pa 1. Be­ne­dic­tus, Lüb­nan Er­me­ni­le­ri ru­ha­nî li­de­ri Av­ram’ı ka­bu­lün­de 1915’te din yo­lun­da ölen Er­me­ni­ler‘den bah­set­ti. Ge­çen haf­ta da 1915 Er­me­ni soy­kı­rı­mı de­miş­ti. Al­man asıl­lı Pa­pa’nın, Er­me­ni teh­ci­ri­ni müt­te­fi­ki­miz Al­man­ya’nın is­te­ği üze­ri­ne yap­tı­ğı­mı­zı bil­me­si ge­re­kir.Pa­pa 1. Be­ne­dic­tus, Lüb­nan Er­me­ni­le­ri ru­ha­nî li­de­ri Av­ram’ı ka­bu­lün­de 1915’te din yo­lun­da ölen Er­me­ni­ler‘den bah­set­ti. Ge­çen haf­ta da 1915 Er­me­ni soy­kı­rı­mı de­miş­ti. Al­man asıl­lı Pa­pa’nın, Er­me­ni teh­ci­ri­ni müt­te­fi­ki­miz Al­man­ya’nın is­te­ği üze­ri­ne yap­tı­ğı­mı­zı bil­me­si ge­re­kir. Lüb­nan Er­me­ni­le­ri, 1915’te teh­cîr et­tik­le­ri­mi­zin to­run­la­rı­dır. Teh­cîr sı­ra­sın­da ka­fi­le­le­ri ba­san Kürt çe­te­le­ri, hak­lı in­ti­kam duy­gu­la­rı ile göç­men­le­re epey za­yi­at ver­dir­di­ler. Er­me­ni­ler din yo­lun­da öl­me­di­ler. Ça­nak­ka­le’de dün­ya­nın ya­rı­sı­na kar­şı sa­vaş­tı­ğı­mız an­da, Rus­lar’la bir­le­şip Do­ğu Ana­do­lu’yu ka­na bu­la­dı­lar. Kürt, Türk, Çer­kez, Gür­cü ayır­ma­yıp yüz bin­ler­ce Müs­lü­man’ı iş­ken­cey­le öl­dür­dü­ler. Asıl şe­hid­ler on­lar­dır. Çe­ki­lir­ken ar­ka­sın­dan vu­ru­lan 3. Or­du­muz’dur. Yüz bin­ler­ce Kürt va­tan­da­şı­mız­dır. Dev­let­ler, el­de si­lâh is­yan ede­rek ke­sip bi­çen­le­re ne mu­ame­le ya­par­lar­sa onu yap­tık. Teh­cîr‘e bu olay­la­rı en iyi bi­len Zi­yâ Gö­kalp mu­ka­ate­le di­ye­rek tek ke­li­mey­le ta­nım­la­mış­tır (mu­ka­ate­le=kar­şı­lık­lı bi­ri­bi­ri­ni kat­let­mek, öl­dür­mek). Pa­pa Ce­nab­la­rı, Va­ti­kan’ın Türk­ler’e ta­rih­te kal­mış hınç­la­rı­nı mı di­le ge­ti­ri­yor? Fâ­tih Sul­tan Meh­med 1453’te, Or­to­doks’lu­ğu hi­ma­ye­si­ne alıp Ka­to­lik­leş­me­le­ri­ni ön­le­miş­ti. Fa­tih üs­te­lik Bi­zans’ın zul­mün­den kur­tar­dı­ğı Er­me­ni­le­ri İs­tan­bul’a yer­leş­ti­rip baş­la­rı­na bir pat­rik ata­dı ki hâ­lâ de­vam edi­yor. 70 yıl son­ra to­ru­nu­nun oğ­lu Ka­anû­nî Sul­tan Sü­ley­man, Türk­ler’e ha­sım ol­ma­sı­na rağ­men Lut­her’in Pro­tes­tan­lar’ını, Ka­to­lik­ler’e kar­şı sa­vun­du ve yu­tul­ma­la­rı­nı en­gel­le­di. Ka­anû­nî’nin to­ru­nu Üçün­cü Sul­tan Mu­rad, Pa­pa’nın azı­lı düş­ma­nı Ang­li­kan­lar’a bü­yük des­tek ve­re­rek İn­gil­te­re’de Pro­tes­tan’lı­ğın ke­sin­leş­me­si­ne yar­dım­cı ol­du. Doğ­ru­su Al­man Lü­ter­yen­le­ri, İn­gi­liz Ang­li­kan­lar’ı, Or­to­doks­lar gi­bi, Türk­ler’e min­net­tar, hiç de­ğil­se say­gı­lı dav­ran­ma­lı­dır­lar. ASA­LA’cı Er­me­ni­ler’i Pa­ris’te kat­li­am ya­pın­ca­ya ka­dar so­ğuk­kan­lı­lık­la sey­re­den Av­ru­pa­lı­lar, aca­ba bu­gün ger­çek­ten Türk-Er­me­ni ba­rı­şı­nı is­ti­yor­lar mı? İs­ti­yor­lar­sa bu te­lâş ne­dir?..
Kapat
KAPAT