BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Taş­lar­la ge­len ŞİFA

Taş­lar­la ge­len ŞİFA

Taş­lar ta­kı o­la­rak da kul­la­nı­la­bi­lir... An­cak si­ze uy­gun o­lan ta­şı, te­da­vi for­mü­lü­ne u­ya­rak kul­la­nır­sa­nız, bir i­laç o­la­bi­lir...Taş­lar ta­kı o­la­rak da kul­la­nı­la­bi­lir... An­cak si­ze uy­gun o­lan ta­şı, te­da­vi for­mü­lü­ne u­ya­rak kul­la­nır­sa­nız, bir i­laç o­la­bi­lir... Her ne ka­dar, “Siz­den ri­cam, be­ni de­ğil, taş­la­rı an­lat­ma­nız” de­se de, Zey­nep İk­bal ba­şa­rı­lı bir mi­mar ve bir­çok ki­ta­ba im­za at­mış iyi bir ya­zar... Onun taş­la­ra olan sev­da­sı ho­bi ola­rak baş­la­mış ve eği­ti­mi­ni al­dı­ğı mes­lek­le­rin üze­ri­ne çık­mış... Biz de ku­lak­tan dol­ma bil­gi­ler­le gir­di­ği­miz Fa­tih’te­ki ma­ğa­za­sın­dan ne­re­dey­se “Taş uz­ma­nı” ola­rak ay­rı­lı­yo­ruz... “Şi­fa amaç­lı kul­la­nım­da en önem­li ko­nu ta­şın ağır­lı­ğı­dır” di­yen Zey­nep Ha­nım, “Duy­muş ola­bi­le­ce­ği­niz di­ğer bil­gi­ler ta­ma­men ki­şi­sel yo­rum­lar­dır... Ağır­lı­ğı, ka­dı­na ve er­ke­ğe uy­gu­la­nı­şı, kul­lan­ma sık­lı­ğı ve or­ta­mı da şi­fa bul­mak için çok önem­li” şek­lin­de ko­nu­şu­yor... Soh­be­ti­mi­zin en il­ginç no­tu Zey­nep Ha­nım’ın, “Si­ze hoş ge­len taş han­gi­si ise, o ta­şın et­ki­si vü­cu­du­nuz­da ek­sik olan ener­ji­yi ta­mam­la­yı­cı un­sur­dur” ifa­de­le­riy­di... TAŞ SU­YUY­LA TE­DA­Vİ “Taş­lar şi­fa­lı bit­ki­le­re ben­zer” di­yen Zey­nep İk­bal, “Bit­ki­ler sa­de­ce vü­cu­du­mu­zun es­te­tik ya­pı­sı­nı dü­zen­ler, an­cak taş­lar bu özel­li­ği­nin ya­nı sı­ra ruh­sal ve zi­hin­sel ya­pı­sı­na et­ki eder” di­ye­rek; de­mo­log­lar ve bi­lim­sel oto­ri­te­ler ta­ra­fın­dan da is­pat­lan­mış bu tek­ni­ğin fay­da­la­rı­nı an­la­tı­yor... “Stres için, ger­gin­lik için, me­no­poz dö­ne­mi ve ço­cuk­la­rın ke­mik ge­li­şi­mi için son de­re­ce fay­da­lı taş­lar var” di­ye­rek bir­çok has­ta­lık için şi­fa for­mül­le­ri an­la­tan Zey­nep Ha­nım; bir ke­mo­te­ra­pi has­ta­sı için ha­zır­la­dı­ğı taş su­yu­nu gös­te­ri­yor ve bu özel for­mül ile kul­lan­ma ta­li­ma­tı­nı ya­za­rak has­ta­ya ve­ri­yor. Vü­cu­du­muz­da 7 de­ği­şik şak­ra ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Zey­nep İk­bal, her şak­ra için fark­lı taş­la­rın kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de edi­yor. Pi­ya­sa­da­ki sah­te taş­la­rın çok­lu­ğun­dan da ya­kı­nan Zey­nep İk­bal Ha­nım, bir­çok in­sa­nın taş di­ye bon­cuk ta­şı­dı­ğı­nı söy­ler­ken, “Özel­lik­le keh­ri­ba­rın sah­te­si çok ya­pı­lı­yor. Sah­te ta­şı ger­çe­ğin­den ayırt et­mek için bir par­ça al­kol dam­la­tın, ger­çe­ği­ne za­rar gel­mez­ken, sah­te­si he­men eri­ye­cek­tir” bil­gi­si­ni ve­ri­yor. FAYDALARI >> AGAT: Be­den ve zi­hin için ge­rek­li ce­sa­re­ti ve gü­cü sağ­lar... An­la­ma ka­bi­li­ye­ti­ni güç­len­di­rir... Si­yah agat ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ne iyi ge­lir. >> MER­CAN: Baş­ta se­def has­ta­lı­ğı ol­mak üze­re pek çok cilt has­ta­lı­ğı­nın te­da­vi­si ama­cıy­la kul­la­nı­lır... Kal­bi ve da­la­ğı kuv­vet­len­di­rir... >> AY­TA­ŞI: Kramp­la­ra, ba­cak ağ­rı­la­rı­na iyi ge­lir. Obur­lu­ğa kar­şı fay­da­lı­dır. Kız­gın­lık ve öf­ke duy­gu­la­rı­nı yok eder... >> KAP­LAN­GÖ­ZÜ: Güç ve ce­sa­ret ta­şı­dır, da­ya­nık­lılı­ğı ar­tı­rır ve en­gel­le­re rağ­men iler­le­me is­te­ği ve­rir, inat­çı­lı­ğı azal­tır... >> AME­TİST: Göz has­ta­lık­la­rı­na, aler­ji­ye, baş ağ­rı­la­rı­na ve kalp has­ta­lık­la­rı­na iyi ge­lir. Be­den­de­ki faz­la elek­tri­ği alır, be­yin gü­cü­nü yük­sel­tir... >> KU­VARS: Cep te­le­fo­nu, tel­siz ve bil­gi­sa­yar­dan ya­yı­lan rad­yas­yo­nu top­lar. Be­yin fonk­si­yon­la­rı­nı uya­rır... >> KEH­Rİ­BAR: So­ğuk al­gın­lı­ğı, as­tım, gu­atr, bron­şit ve aler­ji te­da­vi­si için bo­yun böl­ge­sin­de kul­la­nı­lır. Elek­trik yü­kü­nü azalt­tı­ğı için dep­res­yo­na kar­şı da kul­la­nı­lır... >> AKİK: Güç­lü ve er­kek­si bir ener­ji­ye sa­hip­tir. Gün­lük stre­si at­ma ve be­de­nin tan­si­yo­nu­nu dü­zen­le­me özel­lik­le­ri­ne sa­hip­tir. >> JAS­PER: Sev­gi, inanç ve ka­rar­lı­lık sim­ge­si­dir. Ka­ra­ci­ğer, da­lak ve me­sa­ne­yi kuv­vet­len­di­rir. Er­kek­ler­de er­kek­lik özel­li­ği­ni ar­tı­rır... TAVSİYELER Ha­ya­tı ÇİZGİ ol­ma­sın! >> ­Çiz­gi film­ler, ço­cuk­la­rı eğ­len­di­rir­ken ha­yal dün­ya­la­rı­nı da ge­niş­le­tir. An­cak bu o­lum­lu et­ki bel­li hu­sus­lar gö­ze a­lın­ma­dı­ğı tak­tir­de o­lum­su­za çev­ri­le­bi­lir. >> ­Gün­de 3-4 sa­at çiz­gi film iz­le­yen ço­cuk­lar­da şid­de­te yö­nel­me, ger­çek­lik­ten kop­ma ve risk ar­tı­şı şek­lin­de o­lum­suz dav­ra­nış­lar ya­şa­nı­yor. >> A­raş­tır­ma­lar şid­det i­çe­rik­li çiz­gi film iz­le­yen ço­cuk­la­rın ya­şıt­la­rı­na gö­re da­ha ger­gin ve ag­re­sif ol­duk­la­rı­nı; or­ta­ya çık­armış­tır. >> Gün­de or­ta­la­ma 3 - 4 sa­at te­le­viz­yon ve do­la­yı­sıy­la çiz­gi film iz­le­yen ço­cuk­la­rın dik­kat ek­sik­li­ği ve hi­pe­rak­ti­vi­te ra­hat­sız­lı­ğı ge­liş­tir­me ihtimallerinin di­ğer­le­ri­ne gö­re yüz­de 30 i­le yüz­de 40 da­ha faz­la ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­mak­ta­dır. 1 DOĞA HARİKASI Kü­çük yar­dım­cı ­KA­RAN­FİL Gü­zel ko­ku­lu bu çi­çek gü­zel bir süs bit­ki­si ol­du­ğu ka­dar sağ­lı­ğı­mı­zın da ö­nem­li bir ko­ru­yu­cu­su... Ih­la­mur ve Ka­ran­fil... İki­si­ni bir­lik­te kay­na­tıp bal­la ka­rış­tı­rıp içer­se­niz, ök­sü­rük ve bal­gam şi­ka­yet­le­ri­ni­zin aza­la­rak kay­bol­du­ğu­nu gö­rür­sü­nüz. Ka­ran­fi­lin do­ğu­mu ko­lay­laş­tı­rı­cı yö­nü de ya­ba­na atı­la­ma­ya­cak ka­dar önem­li. Def­ne to­hum­la­rı ile bir­lik­te kay­na­tı­lıp bal­la tat­lan­dı­rıl­dık­tan son­ra do­ğu­ma on gün ka­la bi­rer su bar­da­ğı içi­lir­se do­ğum ko­lay ola­cak­tır. Kü­çük bir ku­tu için­de ya­nı­nız­da ta­şı­ya­ca­ğı­nız ka­ran­fil­le­ri gün­de bir kaç kez ağ­zı­nız­da çiğ­ne­yin. Bu hem ağız ko­ku­su­nu gi­de­re­cek hem de diş çü­rü­me­le­ri­nin önü­ne ge­çe­cek­tir. Ay­nı za­man­da ka­ran­fi­lin hıç­kı­rı­ğı ge­çir­me özel­li­ği de bu­lun­mak­ta­dır. ZİHİN AÇICI Ka­ran­fi­li çay gi­bi dem­le­yip tat­lan­dı­rıp içer­se­niz ha­fı­za kuv­vet­len­di­ri­ci, zi­hin açı­cı ve unut­kan­lı­ğı ber­ta­raf eden hoş bir içe­cek el­de et­miş ola­cak­sı­nız. Bu çay kalp çar­pın­tı­sı­na da iyi ge­le­cek­tir. Eğer di­şi­niz ağ­rı­yor­sa ve evi­niz­de de ka­ran­fil ya­ğı var­sa bir pa­mu­ğa sü­re­ce­ği­niz ka­ran­fil ya­ğı­nı di­şi­ni­ze bas­tı­rıp ko­yar­sa­nız fay­da­sı­nı gö­rür­sü­nüz. Ka­ran­fi­li ke­kik ve mis­vak­la be­ra­ber kay­na­tıp bal ka­rış­tı­ra­rak için ve ya bu su ile ağ­zı­nı­zı çal­ka­la­yın. Bu ter­kip bo­ğaz il­ti­hap­la­rı­na fay­da­lı­dır. TOMURCUĞUN MARİFETLERİ >> Ka­ran­fil to­mur­cuk­la­rı gaz sök­tü­rü­cü­dür. Mi­de bu­lan­tı­sı­nı bas­tı­rır. Kus­ma­la­rı ön­ler. >> Ne­fe­sin kö­tü ko­ku­su­nu yok eder. Bu­nun için to­mur­cuk­lar ağız­da çiğ­ne­nip sert ba­ki­ye atı­lır >> Ağ­rı ke­si­ci ve ha­fif uyuş­tu­ru­cu­dur. Bir adet ka­ran­fil to­hu­mu ya da pa­mu­ğa dam­la­tı­lan ka­ran­fil­ya­ğı ağ­rı­yan di­şe bas­tı­rı­lır. >> Ay­rı­ca ka­ran­fil­ya­ğı ağ­rı­lı ek­lem­le­re dış­tan ovuş­tu­ru­la­rak uy­gu­la­nır. SAĞ­LIK OL­SUN Dik­kat bo­zuk­lu­ğu­nun ça­re­si Mind­ball’da > Ce­mil Yıl­dız İS­TAN­BUL İn­sa­nın dü­şün­ce­le­ri­ni yö­net­me­si ola­rak da açık­la­na­bi­len Mind­ball bu kap­sam­da tüm in­san­lar için ge­rek­li ol­du­ğu gi­bi po­lis, dok­tor, eği­tim­ci, ga­ze­te­ci, öğ­ret­men, öğ­ren­ci, iş ada­mı, spor­cu gi­bi kon­san­tras­yo­nun yo­ğun ol­ma­sı ge­re­ken iş­ler­le uğ­ra­şan­lar için da­ha bü­yük önem ta­şı­yor. Bey­nin odak­lan­ma ve dik­kat ye­te­ne­ği­ni ar­tı­ran EEG ne­uro­fe­ed­back (be­yin dal­ga­la­rı ile nö­ro­lo­jik ge­ri bes­le­me) yön­te­mi­nin en ko­lay ve en eğ­len­ce­li şek­li ola­rak ni­te­le­nen Mind­ball, ay­nı za­man­da bey­nin per­for­man­sı­nı da ar­tı­rı­yor. MAR­KET Sev­gi­nin or­tak di­li in­ci ve pır­lan­ta! Ko­çak Pır­lan­ta’nın bir­bi­rin­den gü­zel ve et­ki­le­yi­ci par­ça­lar­dan olu­şan in­ci­li pır­lan­ta yü­zük­le­ri şık ve za­rif ol­ma­yı bi­len Ko­çak ka­dın­la­rı­nın el­le­ri­ni süs­le­ye­cek. Ta­sa­rım­da ve üre­tim­de dün­ya­nın ön­cü ku­ru­luş­la­rın­dan Ko­çak Gold, fark­lı çiz­gi­si­ni pır­lan­ta ile de­vam et­ti­ri­yor. Ko­çak Pır­lan­ta özel, şık ve fark­lı ol­ma­ya de­vam ede­rek, in­ci mo­del­le­rin­de de ön­cü ol­ma­ya aday... İNCİ “-İşi­ni iyi ya­pa­bi­len iyi ses­ler ne ya­zık ki pi­ya­sa­da aza­lı­yor. Pi­ya­sa­da, ge­nel­de bir an­da par­la­yan ve bu­nun­la bir­lik­te yük­sek doz­da ma­ga­zi­ni kul­la­nıp gün­dem olan ki­şi­ler da­ha faz­la. İşi­ni iyi ya­pan in­sa­nın baş­ka hiç­bir şe­ye ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum...” (...Fun­da Arar / Şar­kı­cı) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz (...Be­hi­ye Gül E.’nin lez­ze­ti) SO­ĞAN­LI BİF­TEK MAL­ZE­ME­LER: >> 200 gram so­ğan >> 500 gram bif­tek >> 2adet ye­şil bi­ber >> 2 adet sa­rı dol­ma­lık bi­ber >> 2 adet kır­mı­zı dol­ma­lık bi­ber >> 6 ye­mek ka­şı­ğı sı­vı yağ >> Tuz >> Ka­ra­bi­ber HA­ZIR­LA­NI­ŞI: >> Bif­tek­le­ri sı­vı ya­ğı kız­dır­dı­ğı­nız bü­yük bir ta­va­ya alıp her iki ta­ra­fı­nı da kı­zar­tın. Eti ta­va­dan çı­ka­rın. So­ğan­la­rı so­yun. Ya­rı­ya bö­lüp di­lim­le­yin. Dol­ma­lık bi­ber­le­ri dör­de bö­lün. Sap ve çe­kir­dek kı­sım­la­rı­nı çı­ka­rıp di­lim­le­yin. Eti pi­şir­di­ği­niz ay­nı yağ­da seb­ze­le­ri 4-5 da­ki­ka ka­vu­run. Tuz ve ka­ra­bi­ber ek­le­yin. Bif­tek­le­ri de ek­le­ye­rek ka­vu­run. Ser­vis ta­ba­ğı­na bir sı­ra bif­tek, bir sı­ra seb­ze ola­rak mal­ze­me bi­te­ne ka­dar ay­nı iş­le­mi ya­pıp, üst üs­te yer­leş­ti­rin. Ye­şil­lik­le süs­le­ye­rek ser­vis ya­pın. Albümünüz TUĞ­BA NUR DİR­LİK ­Dir­lik a­i­le­si­nin en kü­çü­ğü olan Tuğ­ba, dün 3 ya­şı­na gir­di... (...E­sen­gül & Mu­rat Dir­lik) Şiiriniz (...İb­ra­him Av­cı’nın sa­tır­la­rı) ­Yü­ce dağ­la­rı­nın, yay­la­la­rı­nın ­Ka­rı­nı-­bu­zu­nu öz­le­dim kö­yüm. ­Çi­çek­ten çi­çe­ğe ko­nan a­rı­nın ­Yo­lu­nu­-i­zi­ni öz­le­dim kö­yüm. ­Sen hep il­ham kay­na­ğı­sın şa­i­rin, ­Bir baş­ka gü­zel­dir tar­lan, ça­yı­rın, ­Da­i­ma ye­şil­dir kı­rın, ba­yı­rın, ­Da­ğı­nı-­dü­zü­nü öz­le­dim kö­yüm. ­Mey­ve bah­çe­sin­de, gür or­ma­nın­da, ­Buğ­day ha­sa­dın­da, gül har­ma­nın­da, ­Ter­te­miz ha­va­nın, su­yun ya­nın­da, ­Kü­lü­nü-­to­zu­nu öz­le­dim kö­yüm. ­Gön­lü­me ilk cem­re düş­tü­ğü an­dan, ­Bir ha­tı­ra kal­dı ge­çen za­man­dan, ­Gur­bet­te gök gö­rün­mü­yor du­man­dan, Ay­la-­yıl­dı­zı­nı öz­le­dim kö­yüm. ­Ya­nık İb­ra­him, sil gö­zü­nün ya­şı­nı, ­Has­ret tü­ten top­ra­ğı­nı, ta­şı­nı, ­Mı­sır ek­me­ği­ni, pan­car a­şı­nı, ­Ta­dı­nı-­tu­zu­nu öz­le­dim kö­yüm. Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT