BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MAAŞ+SİGORTA okulda başlıyor

MAAŞ+SİGORTA okulda başlıyor

Mes­lek yük­se­ko­kul­la­rı­ ca­zip hale geliyor. Ye­ni dü­zen­le­mey­le bu okul­lar, 1 yıl 3 sö­mes­tire çı­ka­cak; öğ­ren­ci­ler si­gor­ta­la­nıp üc­ret ala­cakYük­sek Öğ­re­nim Ku­ru­mu (YÖK), mes­le­ki ve tek­nik eği­ti­mi can­lan­dır­mak için ye­ni­den ya­pı­lan­ma­ya gi­di­yor. YÖK Baş­ka­nı Prof. Dr. Yu­suf Zi­ya Öz­can, mes­le­ki ve tek­nik eği­tim ala­nın­da “çok cid­di ça­lış­ma­lar yü­rüt­tük­le­ri­ni”, bu ko­nu­da ha­zır­la­nan ka­nun de­ği­şik­li­ği ça­lış­ma­sı­nın ya­kın za­man­da Mec­lis’e su­nu­la­ca­ğı­nı kay­det­ti. Öz­can, ye­ni sis­te­me ge­çil­di­ğin­de, bir ders yı­lı­nın 3 sö­mes­tire çı­ka­rı­la­ca­ğı­nı, bu sü­re­nin ya­rı­sı­nın uy­gu­la­ma­lı, ya­rı­sı­nın teo­rik ola­ca­ğı­nı an­cak top­lam öğ­re­tim sü­re­si­nin yi­ne 2 yıl ka­la­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Mes­lek yük­se­ko­kul­la­rı­nın sa­na­yi ile ya­kın iliş­ki kur­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­yen Öz­can, “Ço­cuk­la­rın sa­na­yiy­le di­rekt iliş­ki­le­ri ola­cak, ora­da ne ya­pıl­dı­ğı­nı bi­le­cek­ler. Eği­tim­le­ri­nin bir kıs­mı­nı ora­da ala­cak­lar ve oku­lu bi­tir­dik­le­rin­de de ko­lay­ca iş bu­la­cak­lar” de­di. Mes­lek li­se­le­rin­de öğ­ren­ci­le­rin si­gor­ta­lan­dı­ğı­na ve bel­li oran­da üc­ret ve­ril­di­ği­ne işa­ret eden Öz­can, bu im­kan­la­rın mes­lek yük­se­ko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri­ne sağ­la­na­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di. Öz­can ay­rı­ca okul­lar­da “da­nış­ma ku­rul­la­rı” oluş­tu­ra­cak­la­rı­nı, ele­man ih­ti­ya­cı­nı ve müf­re­da­tı bu ku­rul­la­rın be­lir­le­ye­ce­ği­ni kay­det­ti.
Kapat
KAPAT