BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İnternet savaşları

İnternet savaşları

İn­ter­net ar­tık ha­ya­tın bir par­ça­sı. Ba­zı ül­ke­ler­de çok kı­sıt­lı bağ­lan­tı ve alt­ya­pı ol­ma­sı­na rağ­men in­ter­net hız­la, et­ki­le­şim a­la­nı­nı ge­niş­le­ti­yor. Bu yay­gın kul­la­nım ağ­la­rı şim­di­den ço­cuk­la­rın ve a­i­le­le­rin en a­zı­lı düş­ma­nı ha­li­ne gel­di. Her gün yı­kı­lan yu­va­lar­la, su­ça ve kö­tü­lü­ğe i­ti­len ço­cuk­la­rın-­genç­le­rin ha­ber­le­riy­le ya­tıp kal­kı­yo­ruz. Do­lan­dı­rı­cı­lık ve bi­li­şim suç­la­rın­da baş­dön­dü­rü­cü ar­tış da ca­ba­sı...İn­ter­net ar­tık ha­ya­tın bir par­ça­sı. Ba­zı ül­ke­ler­de çok kı­sıt­lı bağ­lan­tı ve alt­ya­pı ol­ma­sı­na rağ­men in­ter­net hız­la, et­ki­le­şim a­la­nı­nı ge­niş­le­ti­yor. Bu yay­gın kul­la­nım ağ­la­rı şim­di­den ço­cuk­la­rın ve a­i­le­le­rin en a­zı­lı düş­ma­nı ha­li­ne gel­di. Her gün yı­kı­lan yu­va­lar­la, su­ça ve kö­tü­lü­ğe i­ti­len ço­cuk­la­rın-­genç­le­rin ha­ber­le­riy­le ya­tıp kal­kı­yo­ruz. Do­lan­dı­rı­cı­lık ve bi­li­şim suç­la­rın­da baş­dön­dü­rü­cü ar­tış da ca­ba­sı... Ö­te yan­dan bu­gün in­ter­net, hem te­rö­rist­le­rin ve suç­lu­lu­la­rın hem de bun­lar­la mü­ca­de­le e­den ku­rum ve dev­let­le­rin sa­vaş a­la­nı­na dö­nüş­tü. Te­rör ve şid­de­ti, sa­de­ce k­la­sik si­lah­lar­la ya­pıl­mak­tan çı­ka­rıp, “fi­kir­ler, i­de­o­lo­ji­ler ve be­yin­ler sa­va­şı­na“ da dö­nüş­tür­dü. ABD Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ga­tes bu du­ru­mu şöy­le ö­zet­li­yor: “Ar­tık hap­se­de­rek ve­ya öl­dü­re­rek za­fe­re u­laş­mak müm­kün de­ğil! İ­de­al­ler­le mü­ca­de­le et­me­li, fi­kir­ler­le sa­va­şı ka­zan­ma­lı­yız!” NEW YORK’TA İN­TER­NET GENÇ­Lİ­Ğİ ZİR­VE­Sİ New York’ta ge­le­cek haf­ta “DÜN­YA İN­TER­NET GENÇ­Lİ­Ğİ ZİR­VE­Sİ” ya­pı­lı­yor. Co­lum­bi­a Ü­ni­ver­si­te­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­le­şe­cek zir­ve­ye bü­tün dün­ya­dan et­ki­li ve bü­yük in­ter­net genç­lik si­te­le­ri tem­sil­ci­le­ri ka­tı­lı­yor. ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın da des­tek­le­di­ği zir­ve­ye ABD’nin Go­og­le, Fa­ce­bo­ok, AT&T gi­bi tek­no­lo­ji dev­le­ri i­le g­lo­bal med­ya tem­sil­ci­le­ri de iş­ti­rak e­di­yor. Zir­ve­ye da­vet e­di­len 24 dün­ya or­ga­ni­zas­yo­nun­dan bi­ri­si de Tür­ki­ye’den 2 mil­yon ü­ye­si ol­du­ğu be­lir­ti­len “Genç Si­vil­ler Ha­re­ke­ti“ tem­sil­ci­le­ri... ­Zir­ve, bü­tün dün­ya­da et­ki­li o­lan genç­lik si­te tem­sil­ci­le­ri i­le ABD’nin en bü­yük IT­-En­for­mas­yon tek­no­lo­ji­si dev­le­ri­ni bir a­ra­ya ge­ti­ri­yor. Böy­le­ce dün­ya­da­ki öz­gür­lük ve de­mok­ra­si­ye â­şık g­rup­la­rın da­ha et­ki­li ol­ma­la­rı; nef­re­te, şid­de­te ve te­rö­re kar­şı da­ha et­kin kü­re­sel bir mü­ca­de­le ve iş bir­li­ği he­def­le­ni­yor. ­Haf­ta ba­şın­da Ya­ban­cı Ba­sın Mer­ke­zi FPC’da ko­nuy­la il­gi­li bir b­ri­fing ya­pıl­dı. Ka­mu dip­lo­ma­si­sin­den so­rum­lu ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Ja­mes G­lass­man i­le Po­li­tik P­lan­la­ma Da­i­re­si’n­den Ja­red Co­hen, zir­ve ko­nu­sun­da ön­bil­gi ver­di­ler ve so­ru­la­rı ce­vap­la­dı­lar. Top­lan­tı­da müs­te­şar G­lass­man “ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, bu zir­ve­den ne bek­li­yor, ne­yi a­maç­lı­yor, zir­ve­nin dün­ya­da­ki ne­ga­tif i­ma­jı­nı­zı dü­zelt­me­ye ne gi­bi kat­kı­sı o­la­cak?” şek­lin­de­ki so­ru­la­rı­mı şöy­le ce­vap­la­dı: “Bi­zim 2 ö­nem­li he­de­fi­miz var. Öz­gür­lü­ğün ya­yıl­ma­sı­nı des­tek­le­mek ve te­rör teh­di­di­ni a­zalt­mak. Bu i­de­a­le i­nan­mış ve şid­de­te kar­şı çı­kan ge­niş kit­le­le­rin bir­bir­le­riy­le da­ha i­yi da­ya­nış­ma ve ha­ber­leş­me i­çin­de ol­ma­la­rı­nı ar­zu­lu­yo­ruz.” İn­ter­net­te­ki bu i­de­o­lo­ji­ler sa­va­şı­nı u­ma­rız ve di­le­riz i­yi­ler ka­za­nır. Hu­zu­ra has­ret dün­ya­mız za­lim­ler­den ve kö­tü­ler­den da­ha az za­rar gö­rür!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT