BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­to­yol­da te­rö­rist­ler­le ­ça­tış­ma: 2 ŞE­HİT

O­to­yol­da te­rö­rist­ler­le ­ça­tış­ma: 2 ŞE­HİT

Te­rö­rist­le­rin t­ra­fik e­ki­bi­ne u­zun nam­lu­lu si­lah­lar­la dü­zen­le­di­ği sal­dı­rı­da bi­ri ö­zel ha­re­kat­ta gö­rev­li 2 po­li­si­miz şe­hit ol­du. Ça­tış­ma­da bi­ri be­bek 3 ki­şi de ya­ra­lan­dı.> Ah­met Se­her HA­TAY İHA Ha­tay’ın İs­ken­de­run il­çe­sin­de, tra­fik ekip­le­ri­ne te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan uzun nam­lu­lu si­lah­lar­la dü­zen­le­nen sal­dı­rı­da 2 po­lis me­mu­ru şe­hit ol­du. Böl­ge­de­ki ça­tış­ma­da 1’i be­bek 3 ki­şi de ya­ra­lan­dı. TEM Oto­yo­lu De­mir­ci­ler Bel­de­si tur­ni­ke­le­rin­de mey­da­na ge­len olay­da, için­de 3 ki­şi­nin bu­lun­du­ğu bir araç­tan tra­fik ekip­le­ri­ne sal­dı­rı dü­zen­len­di. Uzun nam­lu­lu si­lah­la­rın kul­la­nıl­dı­ğı sal­dı­rı­da tra­fik po­li­si İb­ra­him Da­rı­cı (35) olay ye­rin­de şe­hit ol­du. Gas­p et­tik­le­ri bir araç­la böl­ge­den uzak­la­şan te­rö­rist­ler­le Bi­ti­şik Kö­yü Ko­zu Yay­la­sı’nda sı­cak te­mas ku­rul­du. Bu­ra­da­ki ça­tış­ma­da da po­lis me­mu­ru Ha­lil Ak­sak (38) şe­hit olur­ken, po­lis me­mu­ru İh­san Ba­şer ile Meh­met Za­kif Kay­nak­çı, (70), Fat­ma Ka­ya (58) ve Eray Ka­ya isim­li be­bek de te­rö­rist­le­rin et­ra­fa ateş aç­ma­sı so­nu­cu ya­ra­lan­dı. Şe­hit olan po­lis me­mu­ru İb­ra­him Da­rı­cı’nın ev­li 3 ço­cuk ba­ba­sı, Ha­lil Ak­sak’ın da ev­li ve 2 ço­cuk ba­ba­sı ol­du­ğu be­lir­til­di. Böl­ge­de te­rö­rist­le­rin ya­ka­lan­ma­sı için ope­ras­yon­lar sü­rü­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT