BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­kış ta­kın­tı­sı!..

Al­kış ta­kın­tı­sı!..

Fe­ner­bah­çe’yi “bu hâ­le” kim ge­tir­di, kim­ler ge­tir­di?.. “Bu hâl”, or­ta­da!.. Bel­ki de, “son 20 yı­lın en za­yıf” Por­to’su­nun, “23 ya­şın­da­ki” oyun­cu­su­na “yaş­lı” de­ni­len Ar­se­nal’in, son yıl­lar­da bü­yük dü­şüş için­de olan Uk­ray­na’nın Di­na­mo Ki­ev’inin bu­lun­du­ğu bir grup­ta, “son maç­la­ra ge­lin­di­ğin­de”, tek ga­li­bi­yet ala­ma­mış, gru­bun di­bi­ne çök­müş, Tür­ki­ye Sü­per Li­gi’nde 12 haf­ta­da 16 pu­an kay­bet­miş ve “al­tın­cı­lı­ğa de­mir­le­miş” bir Fe­ner­bah­çe!..Fe­ner­bah­çe’yi “bu hâ­le” kim ge­tir­di, kim­ler ge­tir­di?.. “Bu hâl”, or­ta­da!.. Bel­ki de, “son 20 yı­lın en za­yıf” Por­to’su­nun, “23 ya­şın­da­ki” oyun­cu­su­na “yaş­lı” de­ni­len Ar­se­nal’in, son yıl­lar­da bü­yük dü­şüş için­de olan Uk­ray­na’nın Di­na­mo Ki­ev’inin bu­lun­du­ğu bir grup­ta, “son maç­la­ra ge­lin­di­ğin­de”, tek ga­li­bi­yet ala­ma­mış, gru­bun di­bi­ne çök­müş, Tür­ki­ye Sü­per Li­gi’nde 12 haf­ta­da 16 pu­an kay­bet­miş ve “al­tın­cı­lı­ğa de­mir­le­miş” bir Fe­ner­bah­çe!.. “Bu hâl­de­ki” Fe­ner­bah­çe’nin, “be­da­va gi­den” Tun­cay’la­rın, Au­re­li­o’la­rın, Ap­pi­ah’la­rın ye­ri­ne, Mal­do­na­do’la­rı, Jo­si­co’la­rı, Güi­za’la­rı “on­ca mil­yon eu­ro­la­ra alıp”, üs­te­lik “mal mey­dan­da iken” bir de üs­tü­ne ba­sa ba­sa “Ge­çen yıl­dan da­ha güç­lü­yüz” di­ye­bi­len, “Zi­co’yu gön­de­rip, Ara­go­nes’i iki mis­li ma­li­yet­le ge­ti­ren” ve “De­di­ğim de­dik, çal­dı­ğım dü­dük” man­ta­li­te­siy­le ku­lü­bü­nü yö­ne­ten Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ı eleş­tir­di­niz mi, “med­ya­da­ki adam­la­rı” kı­ya­me­ti ko­par­dık­la­rı, Fe­ner­bah­çe si­te­sin­de açık­la­ma üs­tü­ne açık­la­ma ya­pıl­dı­ğı gi­bi, bir de “Siz­ler­de Aziz Yıl­dı­rım ta­kın­tı­sı var” di­ye tut­tu­ran­lar var!.. San­ki “ilk eleş­tir­di­ği­miz” Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım imiş gi­bi, san­ki Ga­la­ta­sa­ray’ın, Be­şik­taş’ın baş­kan­la­rı­nı eleş­tir­mi­yor­mu­şuz gi­bi, tut­tur­duk­ça tut­tu­ru­yor­lar!.. İş­te “bu yüz­den” Aziz Yıl­dı­rım, “kim­se­ye he­sap ver­mez” ve de “is­te­di­ği­ni, is­te­di­ği za­man ya­pan” bir zih­ni­yet­le ül­ke­nin “en bü­yük ku­lüp­le­rin­den bi­ri­ni” yö­ne­ti­yor ve hâ­lâ yö­ne­te­bi­li­yor!.. Ko­ca ca­mi­ada “ce­sur” ve “pa­ra­dan pul­dan an­la­yan” bir ak­lı ba­şın­da in­san çı­kıp da, “Ey Aziz baş­kan, bun­ca yıl­dır trans­fe­re kaç mil­yon eu­ro har­ca­dın ve so­nuç ne ol­du?.. Se­nin har­ca­dı­ğın pa­ra­la­rın bel­ki de ya­rı­dan azı­nı har­ca­yan Fa­ruk Sü­ren, Ga­la­ta­sa­ray’a kı­rıl­ma­sı çok zor olan bir re­kor­la dört yıl üst üs­te şam­pi­yon­luk ge­tir­di; UE­FA Ku­pa­sı’nı ve ar­dın­dan da UE­FA Sü­per Ku­pa­sı’nı al­dır­dı; on­ca ba­şa­rı­ya rağ­men Ga­la­ta­sa­ray­lı­lar hâ­lâ Fa­ruk Sü­ren’den he­sap sor­ma­ya de­vam edi­yor­lar, sen he­sa­bı­nı ne za­man ve na­sıl ve­re­cek­sin” di­ye sor­mu­yor!.. De­ğil he­sap sor­mak, “eleş­ti­ril­me­si­ne bi­le ta­ham­mül ede­mi­yor­lar”; iş­te Fe­ner­bah­çe’nin “ne­den bu hâl­de ol­du­ğu­nu” an­la­tan “en önem­li se­bep” bu!.. Ta­a Baş­kan’dan baş­la­yan “kö­rü kö­rü­ne al­kış”, me­se­la “Por­to ma­çın­da 6 pa­sın sağ kö­şe­si­ne di­rek di­kil­miş ol­sa, ona çar­pıp gol ola­rak ka­le­ye gi­re­cek olan” to­pu dı­şa­rı­ya at­ma be­ce­ri­si­ni gös­te­ren Güi­za’ya ka­dar uza­nı­yor!.. Adam “on­ca” ve “ton­la” eu­ro­yu “gol at­mak için” ce­bi­ne in­dir­miş­ken, “ta­ca gi­den to­pa ko­şu­yor” al­kış üs­tü­ne al­kış alı­yor ama iş “gol at­ma­ya ge­lin­ce”, ara ki bu­la­sın!.. “Bu al­kış­lar” ile Fe­ner­bah­çe ne­re­ye gi­der?.. Git­ti­ği yer, or­ta­da!.. “He­sap sor­ma­sı ge­re­ken­ler” sor­mu­yor; biz­ler, “ga­ze­te­ci ola­rak gö­re­vi­mi­zi ya­pıp” so­run­ca da, “Vay efen­dim, na­sıl böy­le ya­zar­sı­nız, ko­nu­şur­su­nuz?..” “Bun­ca yıl”, on­ca “Ga­la­ta­sa­ray - Fe­ner­bah­çe - Be­şik­taş baş­ka­nı gör­dük”, eleş­tir­dik; Aziz Yıl­dı­rım da on­lar­dan “sa­de­ce” bi­ri; bu­gün o kol­tuk­ta o var, ya­rın baş­ka­sı ola­cak!.. Biz “inan­dı­ğı­mız doğ­ru­la­rı” söy­le­me­ye de­vam ede­ce­ğiz; on­lar ise ha­ta ve yan­lış yap­ma­ya, bi­ri­le­ri de o ha­ta ve yan­lış­la­rı al­kış­la­ma­ya!.. Böy­le gel­miş, böy­le gi­de­cek!..
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT