BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ar­na­vut­luk’tan ya­tı­rım da­ve­ti

Ar­na­vut­luk’tan ya­tı­rım da­ve­ti

Ar­na­vut­luk Cum­hur­baş­ka­nı Ba­mir To­pi, Tür­ki­ye’nin ken­di­le­ri için çok özel bir ül­ke ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Türk şir­ket­le­ri­ni Ar­na­vut­luk’a da­vet edi­yo­rum” de­di.> Hay­ret­tin Tu­ran İS­TAN­BUL Ar­na­vut­luk Cum­hur­baş­ka­nı Ba­mir To­pi, Tür­ki­ye’nin ken­di­le­ri için çok özel bir ül­ke ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Türk şir­ket­le­ri­ni Ar­na­vut­luk’a da­vet edi­yo­rum” de­di. Bal­kan Eko­no­mi Zir­ve­si kap­sa­mın­da Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) ve Dış Eko­no­mik İliş­ki­ler Ku­ru­lu (DE­İK) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ça­lış­ma ye­me­ği­ne ka­tı­lan To­pi, ül­ke­sin­de ya­tı­rım­cı­lar için ko­lay­lık­lar sağ­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti. To­pi, Türk iş adam­la­rı­nı ya­tı­rı­ma da­vet eder­ken, TOBB Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu da, “Türk mü­te­ah­hit­le­ri, Ar­na­vut­luk’ta da­ha faz­la iş yap­mak is­te­mek­te­dir” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93562
  % 0.42
 • 5.402
  % -0.69
 • 6.1678
  % -0.47
 • 6.9699
  % -0.48
 • 224.235
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT