BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öz­türk: Er­ge­ne­kon di­ye bir ör­güt yok

Öz­türk: Er­ge­ne­kon di­ye bir ör­güt yok

Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün­kü du­ruş­ma­sın­da tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan Kuv­va-i Mil­li­ye Der­ne­ği Baş­ka­nı Be­kir Öz­türk sor­gu­lan­dı.Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün­kü du­ruş­ma­sın­da tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan Kuv­va-i Mil­li­ye Der­ne­ği Baş­ka­nı Be­kir Öz­türk sor­gu­lan­dı. Öz­türk du­ruş­ma­da, Er­ge­ne­kon di­ye bir ör­gü­tün ol­ma­dı­ğı­nı öne sü­re­rek, gö­zal­tın­da tu­tul­du­ğu za­man bir po­li­sin ken­di­si­ne bu sü­re­cin 28 Şu­bat’ın in­ti­ka­mı ol­du­ğu­nu an­lat­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı id­di­a et­ti. Öz­türk ay­rı­ca du­ruş­ma­da, “Ne Gü­ler Kö­mür­cü, ne Ve­li Kü­çük, ne Mu­zaf­fer Te­kin, ne­ de baş­ka bi­rin­den emir al­ma­dım” de­di. Öte yan­dan, du­ruş­ma sı­ra­sın­da emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük’ün iz­le­yi­ci kıs­mı­na dö­ne­rek ya­kın­la­rı­na se­lam ver­di­ği gö­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT