BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­dı­na ‘ko­ta’ say­gı­sız­lık­tır

Ka­dı­na ‘ko­ta’ say­gı­sız­lık­tır

Se­çim­ler­de ka­dın aday­la­ra ko­ta ko­nul­ma­sı­nın ‘say­gı­sız­lık’ ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­ba­kan, “Bu uy­gu­la­ma ka­dı­nı er­ke­ğin hi­ma­ye­si­ne mah­kum et­mek­tir” de­diBA­ŞA­RI­LI KA­DIN­LAR BİR A­RA­DA “U­lus­la­ra­ra­sı İş­te Ka­dın Kong­re­si”, Tür­ki­ye’nin ve dün­ya­nın ba­şa­rı­lı iş ka­dın­la­rı­nı bir a­ra­ya ge­tir­di. Kong­re­de Baş­ba­kan Er­do­ğan ve e­şi E­mi­ne Er­do­ğan, Tür­ki­ye’nin ilk ka­dın ba­ka­nı­na, it­fa­i­ye­ci­si­ne, be­le­di­ye o­to­bü­sü şo­fö­rü­ne, ha­ke­mi­ne, kay­ma­ka­mı­na, su­al­tı da­lış re­kort­me­ni­ne ve pi­lo­tu­na p­la­ket ver­di. Ser­ti­fi­ka­sı­nı Baş­ba­kan’dan a­lan sa­nat­çı Gül­ben Er­gen, si­ya­se­te a­tıl­ma­yacağı­nı söy­le­di. > Dev­let Arık AN­KA­RA İHA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, se­çim­ler­de ka­dın aday­la­ra ko­ta koy­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Biz ko­ta uy­gu­la­ma­sı­nın ka­dı­na say­gı­sız­lık ola­rak ka­bul edi­yo­ruz” de­di. Par­ti­si­nin Ka­dın Kol­la­rı’nca dü­zen­le­nen “Ulus­la­ra­ra­sı İş’te Ka­dın Kon­gre­si”nde ko­nu­şan Er­do­ğan, Par­la­men­to’da­ki ka­dın mil­let­ve­kil­le­ri­nin 30 ta­ne­si­nin AK Par­ti­li ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek şöy­le ko­nuş­tu: “Ko­ta uy­gu­la­ma­sı ka­dı­nı er­ke­ğin hi­ma­ye­si­ne mah­kum et­mek­tir, ya­ni er­kek lüt­fe­de­cek on­dan son­ra da ka­dın­lar da par­la­men­to­ya gi­re­cek, böy­le şey ol­maz. Ka­dın­la­rı­mı­zın 29 Mart ye­rel se­çim­le­rin­de et­kin ol­ma­la­rı Tür­ki­ye’de ka­dın pro­fi­li­ni çok da­ha zen­gin­leş­ti­re­cek­tir. Ye­rel se­çim­ler­den son­ra Tür­ki­ye’de ka­dın be­le­di­ye baş­ka­nı sa­yı­sı ar­ta­cak.” ADAY­LIK GA­RAN­Tİ­Sİ YOK Ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı da ce­vap­lan­dı­ran Er­do­ğan, TO­Kİ Baş­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar’ın İs­tan­bul Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı aday­lı­ğıy­la il­gi­li bir so­ru üze­ri­ne, şun­la­rı söy­le­di: “Böy­le bir şey yok. Bi­zim aday tes­pit ça­lış­ma­la­rı­mız­da, 1 Ara­lık’a aday ol­mak is­te­yen­ler is­ti­fa­la­rı­nı ve­rir­ler, on­dan son­ra aday olur­lar. Aday ada­yı ol­mak hiç­bir za­man aday ol­ma ga­ran­ti­si an­la­mı­na gel­mez.” IMF ile gö­rüş­me­le­rin he­nüz net­leş­me­di­ği­ni kay­de­den Er­do­ğan, ba­zı Baş­ba­kan­lık mu­ha­bir­le­ri­nin ak­re­di­tas­yon­la­rı­nın ip­tal edil­me­siy­le il­gi­li ola­rak da, “Mu­ha­bir­ler ya­lan yan­lış ha­ber ya­pı­yor­sa ak­re­di­tas­yon­la­rı ip­tal edi­le­bi­lir. Ya­lan yan­lış ha­ber ya­pan­lar­la biz yo­la de­vam et­me­yiz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Er­do­ğan, bay­ram ta­ti­li son­ra­sın­da­ki 12 A­ra­lık Cu­ma gü­nü­nün “ke­sin ol­ma­mak­la bir­lik­te bü­yük ih­ti­mal­le ta­ti­le i­la­ve e­di­le­ce­ği­ni” söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT