BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Be­le­di­ye baş­kan­la­rı İs­tan­bul’da bu­lu­şu­yor

Be­le­di­ye baş­kan­la­rı İs­tan­bul’da bu­lu­şu­yor

Dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan gelecek 500’den fazla be­le­di­ye baş­ka­nı ye­rel yö­ne­tim­ler­den e­ko­no­mik k­ri­ze ka­dar birçok ko­nu­yu ele alacak> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu Dün­ya kent­le­ri­ni yö­ne­ten be­le­di­ye baş­kan­la­rı İs­tan­bul’da top­la­nı­yor. UCLG (Dün­ya Bir­leş­miş Kent­ler ve Ye­rel Yö­ne­tim­ler Teş­ki­la­tı) eş Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş’ın ev sa­hip­li­ği­ni yap­tı­ğı top­lan­tı­ya dün­ya­nın dört bir ya­nın­da­ki 500’ü aş­kın be­le­di­ye baş­ka­nı, be­le­di­ye mec­lis üye­si ve üst dü­zey ye­rel yö­ne­ti­ci ka­tı­lı­yor. Ara­la­rın­da Pa­ris Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ber­trand De­la­no­î, Stut­gart Bel­di­ye Baş­ka­nı Wolf­gang Schus­ter, Bar­se­lo­na Be­le­di­ye Baş­ka­nı Jor­di He­re­u, UCLG Ge­nel Sek­re­te­ri Eli­sa­beth Ga­te­au, Ra­bat Be­le­di­ye Baş­ka­nı Omar El Bah­ra­ou­i’nin de bu­lun­du­ğu da­vet­li­ler 4 gün bo­yun­ca “Ye­rel ve Böl­ge­sel Yö­ne­tim­ler ve Afet Risk Yö­ne­ti­mi” ve “Kü­re­sel Fi­nan­sal Kri­zin Ye­rel Yö­ne­tim­ler Üze­rin­de­ki Et­ki­si” gi­bi ko­nu­la­rı tar­tı­şa­cak. Dün­ya­nın en es­ki be­le­di­ye bir­li­ği olan IU­LA (Ulus­la­ra­ra­sı Ye­rel Yö­ne­tim­ler Bir­li­ği) ve FMCU-UTO (Dün­ya Bir­leş­miş Kent­ler Fe­de­ras­yo­nu) 1996’da İs­tan­bul’da dü­zen­le­nen Ha­bi­tat II Kon­fe­ran­sı’nda baş­la­yan uzun bir sü­reç so­nu­cun­da, ara­la­rı­na MET­RO­PO­LIS-Dün­ya Bü­yük­şe­hir­ler Bir­li­ği’ni de ala­rak, UCLG - Dün­ya Bir­leş­miş Kent­ler ve Ye­rel Yö­ne­tim­ler Teş­ki­la­tı adı al­tın­da bir­leş­miş­ler­di. Ge­nel mer­ke­zi İs­pan­ya’nın Bar­ce­lo­na ken­tin­de olan Dün­ya Bir­leş­miş Kent­ler ve Ye­rel Yö­ne­tim­ler Teş­ki­la­tı Ocak 2004’te fa­ali­ye­te geç­ti ve dün­ya­nın en bü­yük ve et­kin ye­rel yö­ne­tim bir­li­ği ol­du. Teş­ki­la­tın te­mel ama­cı, “de­mok­ra­tik ye­rel yö­ne­tim­le­rin bir­le­şik se­si ve dün­ya öl­çe­ğin­de sa­vu­nu­cu­su ol­mak, ye­rel yö­ne­tim­ler ve ulus­la­ra­ra­sı top­lu­luk ile iş bir­li­ği yap­mak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT