BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GÜNAYDIN: Parasız kalınca ‘Altın Portakal’ı satmak istedim

GÜNAYDIN: Parasız kalınca ‘Altın Portakal’ı satmak istedim

Be­yoğ­lu Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ge­le­nek­sel Be­yoğ­lu Soh­bet­le­ri’nde konuşan ün­lü ti­yat­ro sa­nat­çı­mız Erol Gü­nay­dın, geçmiş yıl­lar­a ait bir ha­tı­ra­sını şöyle an­lat­tı: “1967’de ‘Gü­zel Bir Gün İçin’ ad­lı film­le ‘en iyi se­nar­yo’ ve ‘en iyi yar­dım­cı er­kek oyun­cu’ ödü­lü­nü al­dım.Be­yoğ­lu Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ge­le­nek­sel Be­yoğ­lu Soh­bet­le­ri’nde konuşan ün­lü ti­yat­ro sa­nat­çı­mız Erol Gü­nay­dın, geçmiş yıl­lar­a ait bir ha­tı­ra­sını şöyle an­lat­tı: “1967’de ‘Gü­zel Bir Gün İçin’ ad­lı film­le ‘en iyi se­nar­yo’ ve ‘en iyi yar­dım­cı er­kek oyun­cu’ ödü­lü­nü al­dım. İki ta­ne Al­tın Por­ta­kal sa­hi­bi ol­dum. Ama pa­ra­sız­dım. Yol­suz kal­mış­tım. De­dim ki şu por­ta­kal­la­rı sa­ta­yım. Ku­yum­cu­ya git­tim. Elim­deki por­ta­ka­lın al­tın de­ğil de te­ne­ke üze­ri­ne yal­dız kap­lı ol­du­ğu­nu öğ­re­nin­ce ta­bi­i bü­tün ha­yal­le­rim su­ya düş­tü. Bu ne­den­le di­yo­rum ki ben ödül tö­re­ni ya­pan­la­ra, ‘kar­de­şim pla­ket ve­ya baş­ka bir şey ve­re­ce­ği­ni­ze onun pa­ra­sı­nı ve­rin de adam kar­nı­nı do­yur­sun, ye­sin iç­sin’...”
Kapat
KAPAT