BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Genç­lik Mec­li­si genç­le­ri gö­re­ve ça­ğı­rı­yor

Genç­lik Mec­li­si genç­le­ri gö­re­ve ça­ğı­rı­yor

Zey­tin­bur­nu Genç­lik Mec­li­si, il­çe­nin p­rob­lem ve ih­ti­yaç­la­rı­nı be­lir­le­mek, çö­züm yol­la­rı i­çin p­ro­je­ler ü­ret­mek ve ye­rel ey­lem p­lan­la­rı i­le ak­tif o­la­rak kent yö­ne­ti­mi­ne ka­tıl­mak is­te­yen genç­le­ri gö­re­ve ça­ğı­rı­yor.Zey­tin­bur­nu Genç­lik Mec­li­si, il­çe­nin p­rob­lem ve ih­ti­yaç­la­rı­nı be­lir­le­mek, çö­züm yol­la­rı i­çin p­ro­je­ler ü­ret­mek ve ye­rel ey­lem p­lan­la­rı i­le ak­tif o­la­rak kent yö­ne­ti­mi­ne ka­tıl­mak is­te­yen genç­le­ri gö­re­ve ça­ğı­rı­yor. Genç­le­rin ka­rar al­ma sü­reç­le­rin­de et­ki­li ol­ma­la­rı, AB sü­re­ci­ni ve ö­zel­lik­le de AB genç­lik po­li­ti­ka­la­rı­nı ta­kip e­de­rek, ko­nu hak­kın­da bil­gi sa­hi­bi ol­ma­la­rı ve bu sü­re­ce ak­tif o­la­rak ka­tı­la­bil­me­le­ri i­çin birçok et­kin­lik dü­zen­le­yen Zey­tin­bur­nu Genç­lik Mec­li­si, ye­ni dö­nem­de­ki ça­lış­ma­la­rı­nı ye­ni ü­ye­le­rin ka­tı­lım­la­rıy­la sür­dür­me­yi he­def­li­yor. Genç­lik Mer­ke­zi­ne: ­Mer­ke­ze­fen­di Ma­hal­le­si, Sab­ri O­be­nik Cad­de­si, 7 nu­ma­ra­lı ad­res­ten ya ­da 582 25 43 ve 413 11 20 nu­ma­ra­lı te­le­fon­lar­dan u­la­şa­bi­lir­si­niz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT