BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş ma­ki­ne­le­ri­ni ço­cuk­lara ta­nıt­tı

İş ma­ki­ne­le­ri­ni ço­cuk­lara ta­nıt­tı

Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si’nin iş ma­ki­ne­le­ri, TRT’de ya­yın­la­nan “Bu Na­sıl Ça­lı­şır” i­sim­li e­ği­ti­ci ço­cuk p­rog­ram­da ta­nı­tıl­dı.Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si’nin iş ma­ki­ne­le­ri, TRT’de ya­yın­la­nan “Bu Na­sıl Ça­lı­şır” i­sim­li e­ği­ti­ci ço­cuk p­rog­ram­da ta­nı­tıl­dı. Çe­kim­ler Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si Mer­kez Şan­ti­ye­si’n­de ger­çek­leş­ti­ri­lir­ken, su­nu­cu­lu­ğu­nu Sa­rı­yer­li Sa­nat­çı Öz­gür Öz­gül­gün’nün yap­tı­ğı p­rog­ra­ma ka­tı­lan ço­cuk­lar kep­çe, la­der ve mi­ni ta­şı­yı­cı a­raç­la­rı ya­kın­dan ta­nı­ma im­ka­nı bul­du. Ço­cuk­la­rın iş ma­ki­ne­le­ri­ne o­lan il­gi­si­ni p­rog­ra­ma yan­sıt­tık­la­rı­nı be­lir­ten sa­nat­çı Öz­gür Öz­gül­gün “Ö­ze­lik­le kep­çe, la­der gi­bi iş ma­ki­ne­le­ri her za­man ço­cuk­la­rın il­gisi­ni çek­miş­tir. P­rog­ra­mı­mız­da ço­cuk­la­ra bun­la­rı ta­nı­tı­yo­ruz. Bu ilk p­rog­ra­mı­mız­da bi­ze des­tek ve­ren Sa­rı­yer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yu­suf Tü­lün’e te­şek­kür e­di­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT