BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bo­ğa kur­tar­ma o­pe­ras­yo­nu

Bo­ğa kur­tar­ma o­pe­ras­yo­nu

Se­fa­köy ya­kı­nın­da­ki kur­ban sa­tış ala­nın­da, Iğ­dır’dan ge­ti­ri­len bo­ğa, kam­yon­dan in­di­ril­di­ği sı­ra­da sa­hi­bi­nin elin­den ka­ça­rak Aya­ma­ma De­re­si’ne düş­tü.



Se­fa­köy ya­kı­nın­da­ki kur­ban sa­tış ala­nın­da, Iğ­dır’dan ge­ti­ri­len bo­ğa, kam­yon­dan in­di­ril­di­ği sı­ra­da sa­hi­bi­nin elin­den ka­ça­rak Aya­ma­ma De­re­si’ne düş­tü. Yak­la­şık 3 sa­at kur­ta­rıl­ma­yı bek­le­yen bo­ğa için it­fa­iye ekip­le­ri se­fer­ber ol­du. Vin­ce bağ­lı ha­lat­la de­re­ye inen bir it­fa­iye eri, bo­ğa­yı bağ­la­ma­yı ba­şar­dı. Bu­nun üze­ri­ne it­fa­iye­ye ait vin­cin ope­ra­tö­rü bo­ğa­yı yu­ka­rı çek­me­ye baş­la­dı an­cak tam bu sı­ra­da ha­la­tın bo­şal­ma­sı üze­ri­ne bo­ğa ken­di­ni yi­ne yer­de bul­du. İkin­ci de­ne­me ise ba­şa­rı­lı so­nuç­lan­dı ve bo­ğa, kur­ban­lık sa­tı­şı­nın ya­pı­la­ca­ğı ala­na gö­tü­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT