BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Der­bi­yi U­E­FA da göz­le­ye­cek!

Der­bi­yi U­E­FA da göz­le­ye­cek!

Oğuz Sar­van gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu ya­na UE­FA Ha­kem Eği­tim­ci­si ve Göz­lem­ci­si Da­ni­mar­ka­lı Jorn West Lar­sen ve İs­koç­ya­lı Hugh Dal­las ile çok et­ki­li bir ile­ti­şim kur­du.Oğuz Sar­van gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu ya­na UE­FA Ha­kem Eği­tim­ci­si ve Göz­lem­ci­si Da­ni­mar­ka­lı Jorn West Lar­sen ve İs­koç­ya­lı Hugh Dal­las ile çok et­ki­li bir ile­ti­şim kur­du. Lar­sen, Si­liv­ri’de­ki se­mi­ner­de ders ver­di, da­ha son­ra men­tör kur­su­na biz­zat ka­tıl­dı. Oğuz Sar­van‘ın, Lar­sen‘e Tür­ki­ye’de­ki ha­kem­li­ği bü­tün de­tay­la­rıy­la an­lat­tı­ğı­na Si­liv­ri’de biz­zat şa­hit ol­muş­tum. Ha­kem kad­ro­la­rı­nın azal­tıl­ma­sın­dan tu­tun, Tür­ki­ye’de­ki ge­nel ya­pı­ya ka­dar her ko­nu­da ge­niş bir fi­kir alış ve­riş­le­ri ol­muş­tu. Lar­sen‘in ge­lip der­bi­le­ri iz­le­ye­ce­ği­ni, du­ru­mu da­ha ya­kın­dan ta­kip ede­ce­ği­ni bir­kaç ay ön­ce de yaz­mış­tım. Ni­te­kim, Lar­sen ya­rın­ki der­bi maç için İs­tan­bul’a ge­li­yor. Ya­ni der­bi­yi ve ha­ke­mi, göz­lem­ci Sab­ri Çe­lik‘in ya­nı sı­ra Lar­sen de iz­le­ye­cek. Maç­tan son­ra Lar­sen, Oğuz Sar­van, Ke­mal Din­çer, Sab­ri Çe­lik ve ma­çın ha­kem­le­ri bir ara­ya ge­le­cek. Maç de­ğer­len­dir­me­si ka­me­ra­ya çe­ki­le­cek. Ve bu de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı UE­FA norm­la­rın­da ola­cak. GTK bu­nu eği­tim­le­rin­de göz­lem­ci­le­ri­ne sey­ret­ti­re­cek. Tür­ki­ye’de­ki bir der­bi­yi ba­şa­rıy­la yö­ne­ten bir ha­ke­min, Av­ru­pa’da­ki en zor­lu maç­la­rın al­tın­dan ra­hat­lık­la kal­ka­bi­le­ce­ği UE­FA’ya can­lı ola­rak his­set­ti­ri­le­cek. Bel­ki de ilk de­fa bu MHK, UE­FA ile cid­di bir ile­ti­şim kur­du. Ge­le­lim eleş­ti­ri­mi­ze... Hep­si gü­zel de, bu ma­çı yö­ne­te­cek olan ha­kem FI­FA de­ğil! Bel­ki Lar­sen‘in Tür­ki­ye’de­ki şart­la­rı ya­kın­dan gör­me­si açı­sın­dan kat­kı sağ­la­ya­cak­tır. Lar­sen bir FI­FA ha­ke­mi­mi­zi böy­le ya­kın ta­ki­be al­sa da­ha iyi olur­du. Sa­nı­yo­ruz Lar­sen bun­dan son­ra­ki der­bi­le­re de ge­le­cek. >> Fe­de­ras­yo­na hak­sız­lık İs­tan­bul’da haf­ta­lar­dır ama­tör kü­me­de maç yö­ne­ten ha­kem­le­rin pa­ra­la­rı­nın öden­me­di­ği­ne da­ir şi­ka­yet­ler ge­li­yor­du. Hat­ta ön­ce­ki haf­ta Rad­yos­por’a bağ­la­nan bir din­le­yi­ci, bu ko­nu­yu di­le ge­tir­di. An­cak, su­nu­cu ko­nu­ya ya­ban­cı ol­du­ğu için önem­se­me­di. Ön­ce­ki haf­ta TGRT Ha­ber TV‘de ko­nu­ğum Er­tuğ­rul Di­lek‘ti. Bu ko­nu­yu di­le ge­tir­dik. Prog­ram­dan son­ra fe­de­ras­yo­nun çok önem­li ve ti­tiz bir yö­ne­ti­ci­si be­ni ara­dı. Fe­de­ras­yon ola­rak bu ko­nu­da en ufak bir ih­mal­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ak­sa­ma­nın ha­kem der­ne­ğin­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Hat­ta ha­kem der­ne­ğin­den bir yet­ki­li fe­de­ras­yo­na bu ak­sa­ma­nın ken­di­le­rin­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı söy­le­miş. Er­te­si gün fe­de­ras­yon mu­ha­se­be ka­yıt­la­rın­dan 22 Ağus­tos 2008’de ha­kem­le­rin bü­tün ama­tör kü­me üc­ret­le­ri­nin öden­di­ği bil­gi­si ve­ril­di. Ya­ni iki bu­çuk ay­lık bir ge­cik­me var. Fe­de­ras­yon bor­do­lar el­le­ri­ne ulaş­tık­tan en geç 15 gün için­de pa­ra­yı çı­ka­rı­yor. Pa­ra der­nek­te bek­li­yor. Ha­kem­ler de suç­lu­yu fe­de­ras­yon ola­rak gö­rü­yor. Der­nek ba­zı ih­ti­yaç­lar için bu pa­ra­yı ban­ka­da re­po edip, bir kay­nak sağ­la­ma dü­şün­ce­sin­de ola­bi­lir! Ama bu ko­nu­da ha­ke­mi­ni bil­gi­len­dir­me­li. Bil­gi­len­dir­mi­yor­sa, ko­nu rad­yo, tv ve ga­ze­te­le­re ka­dar yan­sı­yor­sa, aca­ba bi­ri­le­ri “Fe­de­ras­yo­nu zor du­rum­da bı­ra­ka­lım” dü­şün­ce­si­ne mi ka­pıl­dı so­ru­su akıl­la­ra ge­li­yor. >> Bu na­sıl Di­sip­lin Ku­ru­lu? Muğ­la’da 7 ay ön­ce Va­li­lik bir tur­nu­va dü­zen­li­yor. 22 Ni­san 2008’de oy­na­nan maç­ta Va­li­lik Es­naf ta­kı­mın­da for­ma gi­yen il göz­lem­ci­si Ne­şet Pa­lu, (Es­ki İl Ha­kem Ku­ru­lu Ha­kem Ata­ma So­rum­lu­su ve da­ha ön­ce der­nek baş­kan ada­yı) ma­çın ha­ke­mi Zül­küf Özer’e vur­muş, ağır söz­ler söy­le­miş, hat­ta do­ğu kö­ken­li bu ha­ke­me “ırk­çı” bir ta­kım çağ­rı­şım­lar­da bu­lun­muş. Ha­kem ma­çı ta­til et­miş. Olay da yar­gı­ya in­ti­kal et­miş. Yar­gı sü­re­ci de­vam edi­yor. Ha­kem Der­ne­ği Muğ­la Şu­be­si, ka­ba dav­ra­nış­lar­da bu­lu­nan bu ki­şi­yi ih­raç ta­le­biy­le ge­nel mer­ke­ze ha­va­le edi­yor. Ha­kem Der­ne­ği Di­sip­lin Ku­ru­lu bu göz­lem­ci için na­sıl bir ka­rar ver­miş ola­bi­lir? Sı­kı du­run!. Kı­na­ma ce­za­sı!. Ha­ke­mi dö­ven, kü­für eden, bu şah­sa 7 ay son­ra sa­de­ce kı­na­ma ce­za­sı ve­ri­le­bi­li­yor. Her­hal­de dö­ven göz­lem­ci ol­du­ğu için, ha­fif­le­ti­ci se­bep ol­ma­lı! >> HAKEM - METRE Maç Hakem Maç KK SK Penaltı Gözlemci Kay­se­ri-Trab­zon Ha­lis Öz­kah­ya 5.ma­çı - 12 2 Ah­met Ak­çay Si­vas-G.An­tep Cü­neyt Ça­kır 8.ma­çı 7 31 2 Se­fer Al­tun­taş An­ka­ra-A.Gü­cü Hü­se­yin Gö­çek 7.ma­çı - 30 - Tur­gut Sı­ğıç F.Bah­çe-Be­şik­taş Bün­ya­min Ge­zer 7.ma­çı 1 24 1 Sab­ri Çe­lik Es­ki­şe­hir-De­niz­li Öz­güç Tür­kalp 4.ma­çı - 13 - Er­gül Yü­ce­dağ Bur­sa-An­tal­ya Su­at Ars­lan­bo­ğa 6.ma­çı 1 23 5 Mu­hit­tin Bo­şat Ko­ca­eli-Kon­ya Ko­ray Gen­çer­ler 4.ma­çı - 19 - Oğuz Arı­kal G.Bir­li­ği-Be­le­di­ye M.Ka­mil Abi­toğ­lu 6.ma­çı 4 23 2 Ka­dir Toz­lu G.Sa­ray-Ha­cet­te­pe Sü­ley­man Abay 7.ma­çı 5 37 2 Er­dal Gü­leç
Kapat
KAPAT