BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Alp Yal­man’ın ta­kı­mı

Alp Yal­man’ın ta­kı­mı

G.Sa­ray’ın es­ki baş­kan­la­rın­dan Alp Yal­man dos­tu­mun Tat­ko’sun­da­ki kü­çük fut­bol sa­ha­sın­da epey­ce oy­na­mış­lı­ğım var­dır. Sa­rı İs­ma­il’den, ka­le­ci Ra­sim‘e hat­ta de­nen­mek için ora­ya ge­len Ce­vat Pre­ka­zi‘ye va­rın­ca­ya ka­dar kim­ler­le oy­na­ma­dık ki?..G.Sa­ray’ın es­ki baş­kan­la­rın­dan Alp Yal­man dos­tu­mun Tat­ko’sun­da­ki kü­çük fut­bol sa­ha­sın­da epey­ce oy­na­mış­lı­ğım var­dır. Sa­rı İs­ma­il’den, ka­le­ci Ra­sim‘e hat­ta de­nen­mek için ora­ya ge­len Ce­vat Pre­ka­zi‘ye va­rın­ca­ya ka­dar kim­ler­le oy­na­ma­dık ki?.. Ta­bii ki, yaş or­ta­la­ma­mız 50’le­re vu­ru­yor­du o za­man­lar. Ama ina­nın ki, bi­zim o emek­li­ler ta­kı­mın­da bi­le hü­cum­cu di­ye kul­lan­dık­la­rı­mız Ba­ros’tan, Ke­well‘dan, Non­da’dan ve Ümit‘ten da­ha hal­li­ce, da­ha et­ki­li, da­ha ak­tif­ti­ler. G.Sa­ray “müt­hiş trans­fer­ler ya­pı­yo­rum” di­ye emek­li­lik­le­ri­ni çok­tan ilan et­miş, içi bo­şal­mış yıl­dız­lar kap­mış. Bir fut­bol ta­kı­mı­nın ile­ri ucun­da oy­na­yan oyun­cu­lar, ta­kım sa­vun­ma­sı­na kat­kı ya­pa­maz­lar, top tu­ta­maz­lar­sa hü­cum za­afi­ye­ti­ni de ço­ğal­tır­lar. İş­te bu tu­haf du­rum ar­tık Ar­da‘yı da faz­la­ca ez­dir­me­ye baş­la­mış­tır. Ay­han o be­de­niy­le bir­kaç ki­şi­lik oy­na­ma­ya da­ha ne ka­dar de­vam ede­bi­lir ki? Ya­vaş ya­vaş ön­de­ki emek­li­lik ata­le­ti yü­zün­den G.Sa­ray’ın dik du­ra­bi­len sa­vun­ma­sı da eri­me­ye baş­la­mış­tır. Bu mü­sa­ba­ka­dan ön­ce bu sü­tun­lar­da yer alan haf­ta­lı­ğım­da bu tab­lo­ya vur­gu yap­mış ve G.Sa­ray’ın ko­lay ko­lay maç ka­za­na­ma­ya­ca­ğı­nı di­le ge­tir­miş­tim. Son 2-3 gün de bü­tün eşe dos­ta hat­ta ta­nı­ma­dık me­rak­lı­ya da G.Sa­ray’ın bu Uk­ray­na ta­kı­mı­nı ye­ne­me­ye­ce­ği­ni söy­le­miş­tim. Ha­ni şu Ser­gen‘in “Be­şik­taş bu ta­kı­mı dep­las­man­da da ye­ner” de­di­ği Uk­ray­na ta­kı­mı. Şim­di G.Sa­ray 6 pu­an­da kal­dı. Fiks­tü­rün ge­ri ka­lan kıs­mın­dan ge­çen se­zon­ki avan­ta­nın tam ter­si­ne bir ak­si­lik olur­sa, ta­bi­i ki bun­dan Skib­be de pa­yı­nı ala­cak­tır. Ama G.Sa­ray’a müt­hiş trans­fer­ler yap­tık­la­rı­nı sa­nan­lar, bi­rin­ci de­re­ce­de so­rum­lu ol­cak­lar­dır. Lin­coln‘ün ra­kip ce­za sa­ha­sı­na uzak ka­la­rak top top­la­yı­şı ke­nar­dan ne ka­dar uya­rı al­dı onu da bil­mi­yo­rum. Ama bil­di­ğim bu fut­bol­cu ra­kip ce­za ala­nı ci­var­la­rın­da do­laş­tı­ğın­da G.Sa­ray’ın öy­le ve­ya böy­le po­zis­yon bul­du­ğu­dur. Skib­be ku­lü­be­den gö­re­mi­yor ama Kal­li tri­bün­den gö­re­bi­le­cek mi? Hay­ret; G.Sa­ray’da Al­man bir tek­nik di­rek­tö­rün ba­şı­na, fi­ra­rı bol baş­ka bir Al­man tek­nik di­rek­tör gel­di. Ne ki­bar uy­gu­la­ma?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT