BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir çu­val in­cir...

Bir çu­val in­cir...

Sert, düm­düz ama kuv­vet­li ve kon­tra dı­şın­da tek­nik bir özel­li­ği ol­ma­yan bir ta­kı­ma kar­şı oy­na­ya­ca­ğı­mı­zı bi­li­yor­duk. Bil­me­di­ği­miz şey ha­ke­min özel­lik­le ilk ya­rı­da­ki çap­sız­lı­ğı yo­rum ha­ta­la­rıy­dı..Sert, düm­düz ama kuv­vet­li ve kon­tra dı­şın­da tek­nik bir özel­li­ği ol­ma­yan bir ta­kı­ma kar­şı oy­na­ya­ca­ğı­mı­zı bi­li­yor­duk. Bil­me­di­ği­miz şey ha­ke­min özel­lik­le ilk ya­rı­da­ki çap­sız­lı­ğı yo­rum ha­ta­la­rıy­dı.. Da­ha ma­çın ba­şın­da ha­ke­min iki ıs­ka­sın­dan iki po­zis­yon ver­mi­şiz. Of­say­tı at­la­mış, ar­ka­dan sert bir fau­lü es geç­miş ve iki ka­fa to­pu yi­ye­bi­le­cek ka­dar açı­ğı­mız ol­du­ğu­nu gör­mü­şüz. Pe­nal­tı yut­tur­ma­ca­sı­na da kart yok. Ha­kem­le işi­miz var der­ken, bir de kart yi­yo­ruz er­ken. Ay­han be­da­va­dan ce­za­lı du­rum dü­şü­yor.. Bir da­ki­ka son­ra ra­kip tek­me bi­le at­tı açık­ça ve yi­ne kart yok.. Son­ra işi iyi­ce abart­tı ve go­lü de afi­yet­le ye­di.. Ra­ki­bin tek üs­tün­lü­ğü koy­du­ğu­muz pre­si kı­ra­bi­le­cek tek top alış­kan­lı­ğı­nın ve top­suz oyun ye­te­nek­le­ri­nin ol­ma­sıy­dı. İş hü­ne­re kal­dı­ğı za­man üs­tün­lük biz­den ya­na olu­yor, ama o za­man da ha­ke­mi­miz ra­ki­be ma­ne­vi ev­lat mu­ame­le­si çe­ki­yor­du. İlk ya­rı bit­ti­ğin­de yap­tı­ğım ge­nel mu­ha­se­be so­nun­da ace­mi bir ha­kem tri­osu­nun gad­ri­ne uğ­ra­yıp hâ­lâ be­ra­be­re ol­du­ğu­mu­za şük­ret­tim. Or­ta alan­da ile­ri­ye faz­la­ca yas­lan­ma­ya­cak bir faz­la­lı­ğa ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu gör­düm. Umu­dum Skib­be‘nin de gör­müş ol­ma­sıy­dı.. Gör­müş.. Mei­ra‘yı ve­rim­siz ol­du­ğu alan­dan ye­ri­ne alıp um­du­ğum faz­la­lı­ğı Ba­rış ile üret­miş. Bu da bas­kı­yı, sağ­lı sol­lu kor­ner­le­ri ve tem­po­yu ge­tir­di. Maç sö­kül­dü sö­kü­le­cek de kim sö­ke­cek, onu bek­ler ol­du. İki yan­dan son çiz­gi­ye ka­dar ko­lay­lık­la inil­me­ye baş­lan­dı. Şut der­se­niz o da bol­ca ge­li­yor. Bu da 7.32’ye 2.44’ün ara­sın­dan to­pun ta­ma­mı­nı ge­çir­me­ye yet­me­yin­ce maç stra­te­ji­si­ni bir ke­na­ra ko­yup gu­ru­bun stra­te­ji­si­ni dü­şün­me­ye baş­la­dık. Dü­şün­mez olay­dık. İki aya­ğın bir­den kay­ma­sı üst üs­te gel­di bir çu­val in­ci­ri ber­bat et­tik.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT