BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CAN­LI YA­YIN­DA MAH­KE­ME VAR

CAN­LI YA­YIN­DA MAH­KE­ME VAR

Mah­ke­me­si baş­ka bir şe­hir­de gö­rü­len sa­nık, ka­me­ra­lar sa­ye­sin­de bul­undu­ğu ye­rin mah­ke­me­sin­den du­ruş­ma­ya ka­tı­la­bi­le­cek. Tu­ta­nak­lar ya­zı­lı de­ğil, gö­rün­tü­lü şe­kil­de ka­yıt al­tı­na alı­na­cak.> Os­man Akın - Ömer Kır BUR­SA İHA SİS­TEM 30 İL­DE HA­ZIR HA­LE GEL­Dİ 360 de­re­ce dö­ne­bi­len ka­me­ra i­le do­na­tı­la­cak du­ruş­ma sa­lon­la­rı­na mah­ke­me he­ye­ti baş­ka­nı, sav­cı, ta­raf a­vu­kat­la­rı, sa­nık­lar ve şa­hit­ler i­çin 7 ay­rı mik­ro­fon ve ses mik­se­ri ku­ru­la­cak. Şu a­na­ ka­dar 30 il­de­ki ça­lış­ma­lar tamamlandı. Ada­let Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yar­gı­nın hız­lan­dı­rıl­ma­sı için mah­ke­me­le­re ka­me­ra ve ses sis­tem­le­ri­nin ku­rul­ma­sı­na baş­lan­dı. Tür­ki­ye’de­ki 225 ay­rı ağır ve ço­cuk ce­za mah­ke­me­le­rin­de ku­ru­la­cak sis­tem sa­ye­sin­de, tüm du­ruş­ma­lar ka­yıt al­tı­na alı­na­rak, mah­ke­me sa­lon­la­rı ara­sın­da can­lı gö­rüş­me im­ka­nı do­ğa­cak. Bun­dan son­ra ha­kim­ler, “yaz kı­zım” de­ğil “gös­ter kı­zım” di­ye­cek. Za­bıt ka­tip­le­ri du­ruş­ma sa­lo­nun­da yaz­mak ye­ri­ne gö­rün­tü yö­net­men­li­ği ya­pa­cak. Ta­raf­la­ra ise du­ruş­ma zap­tı ye­ri­ne CD’ler ve­ri­le­cek. Tür­ki­ye’nin her bir kö­şe­sin­den sa­nık­lar ifa­de için o il­den bu ile ta­şın­mak ye­ri­ne tu­tuk­lu bu­lun­duk­la­rı il­de­ki ağır ce­za mah­ke­me­sin­de ha­kim kar­şı­sı­na çı­ka­cak. Yurt dı­şın­da­ki ki­şi­le­rin de Tür­ki­ye’ye gel­me­den ifa­de­le­ri­nin alın­ma­sı­na im­kan sağ­la­yan Ulu­sal Yar­gı Ağı (UYAP) ile bağ­lan­tı­lı olan sis­tem sa­ye­sin­de ha­kim ve avu­kat­lar ta­nık­la­rı gö­re­bi­le­cek ve so­ru sor­ma im­ka­nı sağ­la­na­cak. İlk ola­rak Bur­sa 5. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’ne ku­ru­lan sis­tem sı­ra­sıy­la di­ğer 4 ay­rı ağır ce­za mah­ke­me­sin­de fa­ali­ye­te ha­zır ha­le ge­ti­ri­le­cek. Sis­tem için bil­gi iş­lem uz­man­la­rı ve ka­tip­ler ba­kan­lık ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen kur­sa gön­de­ri­le­cek. Bi­lin­di­ği gi­bi gö­rün­tü­lü sis­tem, ilk ola­rak Hı­rant Dink da­va­sı­nın gö­rül­dü­ğü İs­tan­bul 14. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nde kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT