BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bö­cekleri tanıyalım

Bö­cekleri tanıyalım

Bö­cek­le­ri ço­cuk­la­ra ta­nıt­ma­yı ve sev­dir­me­yi amaç­la­yan TÜ­Bİ­TAK des­tek­li pro­je kap­sa­mın­da “Bö­cek Dün­ya­sı” isim­li bir ser­gi açıl­dı.Bö­cek­le­ri ço­cuk­la­ra ta­nıt­ma­yı ve sev­dir­me­yi amaç­la­yan TÜ­Bİ­TAK des­tek­li pro­je kap­sa­mın­da “Bö­cek Dün­ya­sı” isim­li bir ser­gi açıl­dı. İz­mir’in Ko­nak il­çe­sin­de­ki Mi­mar Si­nan İl­köğ­re­tim Oku­lu’nda bi­yo­lo­ji öğ­ret­me­ni Si­nan An­laş’ın uzun yıl­lar bü­yük bir il­giy­le top­la­dı­ğı 100 de­ği­şik tür­de 300 ka­dar ku­ru bö­ce­ğin ser­gi­len­di­ği ser­gi­de öğ­ren­ci­ler bel­ki de isim­le­ri­ni bi­le duy­ma­dık­la­rı bö­cek tür­le­riy­le kar­şı­laş­tı. Özel­lik­le Uzak Do­ğu ül­ke­le­rin­de ya­şa­yan ve dün­ya­nın en bü­yük bö­ce­ği ola­rak bi­li­nen So­pa Çe­gir­ge­si en çok il­gi çe­ken bö­cek ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT