BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yerli sa­vun­ma göz ka­maş­tır­dı

Yerli sa­vun­ma göz ka­maş­tır­dı

“Fır­tı­na” o­bü­sü­nün mil­li im­kân­lar­la ü­re­til­me­siy­le dı­şa ba­ğım­lı­lık­tan kur­tul­ma ve yüz­de 35-40 e­ko­no­mik ka­zanç sağ­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Al­bay Var­lı, Le­o­pard’ın da mo­dern mu­ha­rebe tank­la­rı se­vi­ye­si­ne çı­ka­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di> Mahmut Bulut / Sakarya Arkadaşımız Mahmut Bulut, Leopard 1 tankını inceledi. Irak’ın ku­ze­yin­de­ki bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü kamp­la­rı ve PKK’lı te­rö­rist­le­ri 40 ki­lo­met­re uzak­tan im­ha ede­bi­len Fır­tı­na Obüs to­pu ve atış kon­trol sis­te­mi ASEL­SAN ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len es­ki ne­sil Leo­pard 1 tan­kı­nın mo­der­ni­ze edil­miş ha­li gö­rü­cü­ye çık­tı. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Ada­pa­za­rı Ari­fi­ye’de­ki Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı 1. Ana Ba­kım Mer­ke­zi Te­sis­le­ri’ne ba­sın tu­ru dü­zen­le­di. Bu­ra­da bri­fing ve­ren 1. Ana Ba­kım Mer­ke­zi Ko­mu­ta­nı Al­bay Sıtkı Var­lı, te­sis­te Fır­tı­na ve Leo­pard pro­je­le­ri­nin ya­nı sı­ra ye­dek par­ça, las­tik ve çe­lik dö­küm bö­lüm­le­ri­nin de bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. Kun­da­ğı mo­tor­lu ilk Türk obü­sü olan Fır­tı­na’yı an­la­tan Var­lı, “Fır­tı­na’nın mil­li im­kan­lar­la üre­til­me­siy­le tek­no­lo­jik ka­za­nım, sa­vun­ma sa­na­yi­nin des­tek­len­me­si, dı­şa ba­ğım­lı­lık­tan kur­tul­ma, yüz­de 35-40 eko­no­mik ka­zanç sağ­lan­mış­tır” de­di. Leo­pard 1 Tan­kı İyi­leş­tir­me Pro­je­si hak­kın­da da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Var­lı, es­ki ne­sil Leo­pard 1 tan­kı­nın, mo­dern mu­ha­re­be tank­la­rı se­vi­ye­si­ne çı­ka­rıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Var­lı, te­sis­le­rin Tür­ki­ye’nin tek en­teg­re op­tik te­si­si ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. NA­TO BEL­GE­Lİ TE­SİS Al­bay Var­lı, te­si­sin NA­TO Stan­dart Bel­ge­si olan AQAP 2110 bel­ge­si­ne sa­hip ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, te­si­sin ay­rı­ca Mil­li Pro­dük­ti­vi­te Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan 2007 yı­lın­da ‘Yı­lın İş­ve­re­ni’ ve ‘Yı­lın İş­çi­si’ ödül­le­ri­ne la­yık gö­rül­dü­ğü­nü söy­le­di. Var­lı, bu­gü­ne ka­dar 108 adet Fır­tı­na Obü­sü üre­til­di­ği­ni ve 171 adet Leo­pard tan­kı­nın mo­der­ni­ze edil­di­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. Ba­sın tu­ru­na Ge­nel­kur­may İle­ti­şim Dai­re Baş­ka­nı Tuğ­ge­ne­ral Me­tin Gü­rak da ka­tıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT