BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zil­hic­ce a­yı­nın fa­zi­le­ti

Zil­hic­ce a­yı­nın fa­zi­le­ti

Su­al: Zil­hic­ce ayı­nın fa­zi­le­ti ne­dir?Su­al: Zil­hic­ce ayı­nın fa­zi­le­ti ne­dir? CE­VAP: Kur­ban bay­ra­mı­nın bu­lun­du­ğu aya Zil­hic­ce de­nir. Zil­hic­ce ayı­nın ilk on gü­nün­de ya­pı­lan iba­det­le­rin kıy­me­ti çok­tur. Bu hu­sus­ta­ki ha­dis-i şe­rif­ler­den bir­ka­çı şöy­le­dir: (Zil­hic­ce­nin ilk gün­le­rin­de tu­tu­lan oruç, bir yıl oruç tut­ma­ya, bir ge­ce­si­ni ih­ya et­mek de Ka­dir Ge­ce­si­ni ih­ya et­me­ye be­del­dir.) [İb­ni Ma­ce] (Zil­hic­ce­nin ilk on ge­ce­sin­de ya­pı­lan amel için, 700 mis­li se­vab ve­ri­lir.) [Bey­he­ki] (Ter­vi­ye gü­nü oruç tu­tup, gü­nah söz söy­le­me­yen Müs­lü­man Cen­ne­te gi­rer.) [Ra­muz] (Zil­hic­ce­nin ilk 9 gü­nü oruç tu­tan, her gü­nü için, yüz kö­le azat et­miş ve­ya ci­had eden­le­re yüz at ver­miş ve­ya Kâ­be’ye kur­ban için yüz de­ve gön­der­miş gi­bi se­vab alır.) [R. Na­sı­hin] (Al­lah in­din­de zil­hic­ce­nin ilk on gü­nün­de ya­pı­lan amel­ler­den da­ha kıy­met­li­si yok­tur. Bu­gün­ler­de tes­bi­hi, tah­mi­di, teh­li­li ve tek­bi­ri çok söy­le­yin!) [Ta­be­ra­ni] (Tes­bih: Süb­ha­nal­lah, Tah­mid: El­ham­dü­lil­lah, Teh­lil: Lâ ilâ­he il­lal­lah, Tek­bir: Al­la­hü ek­ber de­mek­tir.) Es­hab-ı ki­ram, (Ya Re­su­lal­lah, bu ayın ilk gün­le­ri ya­pı­lan amel­ler, Al­lah yo­lun­da­ki ci­had­dan da mı da­ha kıy­met­li­dir?) de­dik­le­rin­de, (Evet, ci­had­dan da kıy­met­li­dir. An­cak ca­nı­nı, ma­lı­nı esir­ge­me­den har­be gi­dip şe­hid ola­nın ci­ha­dı da­ha kıy­met­li­dir) bu­yur­du. (Bu­ha­ri) Haz­ret-i Ebüd­der­da bu­yur­du ki: Zil­hic­ce­nin ilk 9 gü­nü oruç tut­ma­lı, çok sa­da­ka ver­me­li ve çok du­a ve is­tiğ­far et­me­li­dir! Çün­kü Re­su­lul­lah, (Bu on gü­nün ha­yır ve be­re­ke­tin­den mah­rum ka­la­na ya­zık­lar ol­sun) bu­yur­du. Zil­hic­ce­nin ilk do­kuz gü­nü oruç tu­ta­nın, öm­rü be­re­ket­li olur, ma­lı ço­ğa­lır, ço­luk ço­cu­ğu be­la­lar­dan mu­ha­fa­za olur, gü­nah­la­rı af­fo­lur, iyi­lik­le­ri­ne kat kat se­vab ve­ri­lir, ölür­ken ko­lay can ve­rir, kab­ri ay­dın­la­nır. Cen­net­te yük­sek de­re­ce­le­re ka­vu­şur. (Şir’a) Her haf­ta saç, sa­kal, tır­nak kes­mek sün­net­tir. İb­ni Âbi­din haz­ret­le­ri, (Zil­hic­ce ayı­nın ilk on gü­nü, bu sün­net­le­ri ge­cik­tir­me­me­li. (Kur­ban ke­se­cek kim­se, Zil­hic­ce ayı gi­rin­ce, sa­çı­nı ve tır­na­ğı­nı kes­me­sin) ha­dis-i şe­ri­fi, emir de­ğil­dir. Bun­la­rı, kur­ban ke­sin­ce­ye ka­dar ge­cik­tir­mek müs­te­hab­dır) bu­yur­mak­ta­dır. Kur­ban ke­se­cek kim­se­nin, Zil­hic­ce ayı­nın ilk gü­nün­den, kur­ban ke­sin­ce­ye ka­dar, sa­çı­nı, sa­ka­lı­nı, bı­yı­ğı­nı ve tır­na­ğı­nı kes­me­me­si müs­te­hab­dır; fa­kat va­cib de­ğil­dir. Bun­la­rı kes­me­si gü­nah ol­maz ve kur­ban se­va­bı azal­maz. Bu on gün için­de, bir has­ta zi­ya­ret eden, Hak te­âlâ­nın dost­la­rı olan kul­la­rın ha­tı­rı­nı sor­muş ve zi­ya­ret et­miş gi­bi olur. Bu on gün için­de Ehl-i sün­ne­te uy­gun bir ki­tap oku­mak çok se­vab­dır. Din il­mi­ni, Ehl-i sün­net iti­ka­dı­nı öğ­ren­mek ka­dın er­kek her­ke­se farz­dır. Ço­cuk­la­ra öğ­ret­mek, bi­rin­ci gö­rev­dir. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT