BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Son Türk de kurtuldu

Son Türk de kurtuldu

Ölü sa­yı­sı­nın 151’e yük­sel­di­ği Hin­dis­tan’ın Bom­bay ken­tin­de­ki te­rö­rist sal­dı­rı­da re­hin ka­lan avukat Yasemin Erden kur­ta­rıl­dı. Ça­tış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği şe­hir­de ko­man­do­lar he­li­kop­ter­le Ya­hu­di Mer­ke­zi’nin çatısına indi. Ancak kurtarma operasyonu kanlı bitti.Hin­dis­tan’ın fi­nans, ti­ca­ret ve kül­tür ken­ti Bom­bay’ı sar­san te­rö­rist sal­dı­rı, kon­trol al­tı­na alı­na­ma­dı. 15’i po­lis, 151 ki­şi­nin öl­dü­ğü ve 350’den faz­la ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı sal­dı­rı­da re­hin ka­lan tek Türk avu­kat Ya­se­min Er­den de kur­ta­rıl­dı. İş se­ya­ha­ti için bu­lun­du­ğu Bom­bay’da, te­rör mağ­du­ru olan 31 ya­şın­da­ki Ya­se­min Er­den, 41 sa­at bo­yun­ca otel­de­ki oda­sın­da mah­sur kal­dı­ğı­nı ve ölüm­den dön­dü­ğü­nü söy­le­di. Te­rö­rist­le­rin sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­yan otel­ler­den Obe­ro­i’de­ki Ba­tı­lı müş­te­ri­le­rin ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nı oluş­tu­ran 20 ha­va­yo­lu ça­lı­şa­nı tah­li­ye edil­di. Ça­lı­şan­la­rın otel­den bir oto­büs­le çı­ka­rıl­dı­ğı sı­ra­da üzer­le­rin­de Luft­han­sa Ha­va­yol­la­rı ve Fran­sız Ha­va­yol­la­rı’na ait üni­for­ma­lar bu­lun­du­ğu göz­len­di. PA­KİS­TAN İLE GER­GİN­LİK Bu ara­da 11 te­rö­ris­tin öl­dü­rül­dü­ğü, bi­ri­nin de can­lı ele ge­çi­ril­di­ği saldırı; teröristlerin kim­li­ği ve kö­ke­ni ko­nu­sun­da tar­tış­ma­la­rı gün­de­me ge­ti­rir­ken, Hin­dis­tan ile Pa­kis­tan ara­sın­da da üs­tü ör­tü­lü bir suç­la­ma­ya yol aç­tı. Hin­dis­tan Baş­ba­ka­nı Man­mo­han Singh, Pa­kis­tan’ı suç­lar­ken, be­de­li­ni öde­ye­cek­le­ri uya­rı­sın­da bu­lun­du. Pa­kis­tan giz­li ser­vi­si­nin şe­fi, bil­gi pay­la­şı­mı için Hin­dis­tan’ı git­me­ye ka­rar ver­di. Hin­dis­tan ba­sı­nı da sal­dı­rı­lar­da Pa­kis­tan mer­kez­li Leş­ke­ri Tay­yi­be ya da Hint­li Mü­ca­hit­ler’in izi ol­du­ğu­nu yaz­dı. Ola­yı man­şet­le­ri­ne ta­şı­yan Pa­kis­tan ga­ze­te­le­ri ise Pa­kis­tan­lı yet­ki­li­le­rin gö­rüş­le­ri­ne atıf­ta bu­lu­na­rak “da­ha ön­ce­ki sal­dı­rı­lar­da da Pa­kis­tan’ın suç­lan­dı­ğı­nı, an­cak son­ra yan­lış ol­du­ğu­nın is­pat­lan­dı­ğı­nı” yaz­dı. Helikopterle indiler ama rehinelerin hepsi öldü Tac Ma­hal Ote­lin­de ça­tış­ma­lar de­vam eder­ken, Ya­hu­di Mer­ke­zi’nde ko­man­do­lar he­li­kop­ter­le ope­ras­yon dü­zen­le­di. Ancak merkezdeki kurtarma operasyonu kanlı bitti. 5 rehine hayatını kaybetti. 2 terörist de ölü ele geçirildi. Mer­ke­zin ça­tı­sı­na inen ko­man­do­la­rın Hint­li mi yok­sa İs­ra­il­li mi ol­du­ğu an­la­şı­la­ma­dı. İs­ra­il Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ehud Ba­rak, ön­ce­ki gün Hin­dis­tan’a yar­dım öner­miş ve ba­kan­lı­ğı­na ait bir uça­ğın he­men ha­va­lan­ma­ya ha­zır ol­du­ğu­nu açık­la­mış­tı. An­cak Hint­li yet­ki­li­ler bu­nu ka­bul et­me­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT