BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dali ser­gi­si­ni 118 bin ki­şi zi­ya­ret et­ti

Dali ser­gi­si­ni 118 bin ki­şi zi­ya­ret et­ti

Ak­bank’ın spon­sor­lu­ğun­da Sa­ban­ci Üni­ver­si­te­si Sa­kıp Sa­ban­cı Mü­ze­si’nde (SSM) ger­çek­les­ti­ri­len İs­tan­bul’da Bir Sür­re­alist: Sal­va­dor Da­li ser­gi­si­ni, iki ay­da top­lam 118.000 ki­şi zi­ya­ret et­ti.Ak­bank’ın spon­sor­lu­ğun­da Sa­ban­ci Üni­ver­si­te­si Sa­kıp Sa­ban­cı Mü­ze­si’nde (SSM) ger­çek­les­ti­ri­len İs­tan­bul’da Bir Sür­re­alist: Sal­va­dor Da­li ser­gi­si­ni, iki ay­da top­lam 118.000 ki­şi zi­ya­ret et­ti. Ser­gi sü­re­sin­ce ger­çek­leş­ti­ri­len kon­fe­rans­lar­da; Ha­san Bü­lent Kah­ra­man “Sür­re­aliz­min Tür­ki­ye’de­ki Sür­re­alist Se­rü­ve­ni”, Ju­an Jose La­hu­er­ta Al­si­na “Po­pü­ler Kül­tür ve Sal­va­dor Da­li”, Fe­rit Ed­gü ise “Ger­çe­küs­tü­cü­lük ve Dali” ko­nu­la­rı­nı ele al­dı. Da­li’nin 33 re­sim, 113 çi­zim, 111 gra­vür ve 12 li­tog­ra­fi­sin­den olu­şan; mek­tup­lar, not­lar ve fo­toğ­raf­lar­la 385 par­ça­ya ula­san ko­lek­si­yo­nu, 20 Ocak 2009’a ka­dar ge­zi­le­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT